Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Ефективна реалізація ЕМ-алгоритму з використанням технології GPGPU

У статті розглядається модифікація алгоритму максимізації математичного сподівання (ЕМ-алгоритму) для підвищення його швидкодії за допомогою збільшення ступеня паралелізму при реалізації на графічному процесорі. Результат забезпечу-ється розв’язанням класичної задачі розділення суміші гауссових випадкових вели-чин. Реалізація алгоритму була виконана на одному і двох 8-ядерних процесорах, а також на графічному процесорі загального призначення.

Побудова багатовимірної моделі на основі фільтра Калмана й аналіз алгоритмів оцінювання її параметрів

Побудовано алгоритми оцінювання математичного сподівання прискорення зміни значень вибірки даних. Виконано імітаційне моделювання за цими алгоритмами для випадкового процесу. За його результатами проведено аналіз та вибрано кращі алгоритми. Показано, що оцінка значення математичного сподівання прискорення зміни значень вибірки даних за побудованими вибірковими послідовностями нев’язок не приводить до покращення результа¬тів порівняно з його оцінкою за повною послідовністю нев’язок. Побудовано адаптивний фільтр Калмана.

Розрахунок основних характеристик датчика вологості трансформаторного масла

У статті викладено методику розрахунку коефіцієнтів датчика, побудованого на основі чутливого елемента з елек¬троізоляційного паперу, та висвітлено особли-вості цього розрахунку. Чутливий елемент датчика належить до кон¬дуктометричного перетворювача типу “вологість–опір”. Датчик призначений для використання в сис-темах автоматизованого контролю зволоження трансформаторного масла в силових трансформаторах і реакторах.

Особливості використання методу регуляризації при розв’язанні оберненої задачі імпедансної томографії методом зон провідності

Розглянуто особливості використання методу регуляризації погано обумовлених матриць похідних від передаточних опорів (вузлових напруг) по поверхневих провідностях при розв’язанні задачі реконструкції образу в імпедансній томографії. Використання запропонованого методу зон провідності дає можливість радикально (в сотні разів) зменшити порядки матриць похідних порівняно з класичною моделлю фантома за використання методу скінченних елементів, що значно спрощує процедуру реконструкції образів.

Конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ та мереж

Метою роботи є формування концепції конвергенції фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ і мереж, що надає користувачам єдиний безперервний сервіс незалежно від їх місця розташування та зміни технології дос-тупу, уможливлює спільне використання ресурсів мобільної і фіксованої мереж зв’язку. При впровадженні цієї концепції виникає множина конкуруючих методів і технологій реалізації, які потребують свого наукового обґрунтування.

Критичні явища в графі динамічної видимості

Вивчено часові ряди зі складною, в т.ч. фрактальною, структурою. Показано, що метод аналізу, запропонований авторами — граф динамічної видимості, веде до характеристики, яка поводиться аналогічно до параметра порядку в теорії фазових переходів другого роду. У рамках цього методу розглянуто поведінку відносної кількості кластерів поблизу критичного значення кута зору.

“Пряма задача” й “обернена задача” в інженерному конструюванні матеріалів

У статті проаналізовано задачі, пов’язані з “конструюванням” нових матеріалів, що останнім часом мають застосування в матеріалознавстві у зв’язку із формуванням ідеології “конструювання нових знань на основі вже накопичених знань”, а також у зв’язку із широким залученням інженерних технологій і оперуванням матеріалознавчими базами даних. Показано, що загальну задачу з інженерного “конструювання” матеріалів необхідно розділити на 3 задачі. Метою розв’язання “прямої задачі” є побудова інтерполяційного полінома на основі наявних дискретних баз даних матеріалознавства.

Інверсія розв’язку Дідіона в задачі балістики матеріальної точки

Розроблено зручний спосіб розрахунку дальності (горизонтальної проекції траєкторії) польоту матеріальної точки в газовому середовищі з квадратичним опором рухові по пологій траєкторії. Відомий в теорії балістики розв’язок Дідіона перетворено до вигляду, зручного для розрахунку дальності польоту матеріальної точки в газовому середовищі. Обчислення дальності польоту точки по пологій траєкторії запропоновано проводити за таблицею функції Ламберта.

Квантово-механічні структури з дельта-функціональним потенціалом

На основі концепції квантово-механічного імпедансу для розв’язання прикладних задач наноелектроніки розроблено модель імпедансних квантово-механічних δ-неоднорідностей — δ-бар’єра і δ-ями. Розглянуто типові моделі для природних і штучних квантово-механічних структур: поодинокі, подвійні і потрійні δ-неоднорідності; потенціальні сходинки, ями і бар’єри з δ-неоднорідностями; ґрати δ-неоднорідностей. Отримано аналітичні вирази для власних значень структур.

Шум взаємодії вихору і лопаті гелікоптера

Розглянуто модель генерації шуму взаємодії вихор—лопать (BVI) ротора гелікоптера в дозвуковому діапазоні швидкостей (M = 0,2 ). Визначено кількісні межі застосування цієї моделі. На підставі повного тривимірного рівняння нестаціонарного поширення малих збурень розв’язано задачу про генерацію шуму від взаємодії лопаті ротора гелікоптера параболічної форми та вихору Тейлора, який розміщений на певній відстані над лопаттю. Для розв’язання цієї задачі використовувався числово-аналітичний метод, який дає можливість отримати значення звукового потенціалу та його похідних у ближньому полі.