Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Оптимізаційні моделі й алгоритми для мережевих задач розподілу ресурсів

Запропоновано ефективні алгоритми нелінійного програмування для задач розрахунку мереж, а також побудовано нові мережеві моделі для визначення оптимальних пото¬- ків і розподілу ресурсів. Розглянуто задачі з нелінійними цільовими функціями загального вигляду та мережевою структурою обмежень, що дало змогу охопити єдиним підходом достатньо широкий спектр мереж. Для розрахунків застосовано модифікації добре відомих методів нелінійного програмування.

Ідентифікація низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів

Розглянуто актуальні питання дослідження низькочастотних коливань потужності в Об’єднаній електроенергетичній системі України в умовах впровадження сучасних систем моніторингу перехідних режимів. Розроблено алгоритм ідентифікації домінуючих низькочастотних коливань через обробку синхронізованих вимірів режимних параметрів з пристроїв систем моніторингу перехідних режимів методом спектрального аналізу. Розраховано основні характеристики виявлених коливань.

Порівняльний аналіз моделей теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна 11ГД100М

Досліджено та математично змодельовано процес теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна з форкамерно-факельним запалюванням збіднених паливоповітряних сумішей та якісним регулюванням потужності. При дослід¬женні теплообміну в циліндрі газового двигуна проаналі-зовано складники внутрішнього теплового балансу, визначені за результатами експериментальних досліджень. Показано, що теплообмін у циліндрі двигуна 11ГД100М має від¬мінні риси порівняно з відомими бензиновими, газовими та дизельними двигунами. Виконано аналіз температурного стану деталей камери згоряння двигуна 11ГД100М.

Ефективність роботи теплового насоса в системі теплопостачання з використанням теплоти відхідних газів після конденсаційного котла

Визначено термодинамічну ефективність теплонасосної схеми гарячого водопостачання з використанням теплоти відхідних газів після конденсаційного котла. Встановлено, що існує оптимальний ступінь охолодження димових газів у випарнику теплового насоса (ТН), якому відповідає максимальний питомий корисний ефект, отриманий від утилізації теплоти відхідних газів за допомогою ТН з урахуванням затрати роботи на привід компресора ТН.

Візуалізація розподілу поверхневих провідностей методом зон провідності

Обґрунтовано використання методу модифікацій для розв’язання прямої задачі електроімпедансної томографії, що являє собою обчислення напруг по обводу контуру фантома при наданих у поточному наближенні розподілах поверхневих провідностей. Наведено класичний алгоритм розв’язання зворотної задачі електроімпедансної томогра-фії з використанням методу Ньютона–Рафсона, тобто уточнення поверхневих провідностей за результатами аналізу.

Поведінка поверхневих спінових хвиль при відбитті від одновісного мультишарового феромагнетика

Розглянуто відбивні властивості мультишарового феромагнетика для поверхневих спінових хвиль. У ході роботи розраховано коефіцієнт відбиття поверхневих спінових хвиль від мультишарового феромагнетика з одновісною магнітною анізотропією при неідеальних граничних умовах на межі поділу шарів. Задачу розв’язано в обмінному наближенні. Наведено графічні залежності коефіцієнта відбиття від частоти, величини зовнішнього магнітного поля, константи обмінної взаємодії та одновісної магнітної анізотропії.

Генерація звуку взаємодії вихорів Тейлора і Скуллі з лопаттю змінної товщини

Розв’язано задачу про генерацію BVI-шуму взаємодії лопаті гелікоптера з вихорами Тейлора, Скуллі. Для цього було використано замкнену систему рівнянь, яка ґрунтується на моделі ідеального стисливого газу. Вивчено поведінку шуму, що генерується, для різних швидкісних режимів течії та товщин лопаті. Розрахункові дані виявили існування двох чітко виражених областей генерації шуму на поверхні лопаті. Перша область більш стійка до зміни параметрів задачі, друга (в центрі лопаті) є чітко вираженою зоною нестійкості течії. Взаємодія цих областей формує картину розподілу тиску в дальньому полі.

Інерційна стійкість як результат співвідношення переносного і відносного обертань нестисливої рідини

Метою дослідження є встановлення природи інерційної стійкості руху нестисливої рідини через представлення потенціального (бевихрового) руху як компенсації двох обертань – переносного та відносного. Методика реалізації базується на загальноприйнятому уявленні про рух рідини, який складається з трьох типів. Але при цьому використовується підхід теоретичної механіки. Рух рідини розглядається як сума переносного та відносного обертань.

Особливості визначення енергії формування вакансії у 4d-перехідних металах із перших принципів

У статті представлено дослідження температурної залежності енергії формування вакансії в чистих ГЦК 4d-перехідних металах Ag і Pd із використанням теорії функціоналу щільності. Особливістю роботи є використання експериментальних значень параметрів ґратки для відповідних температур. В роботі обговорюються різні внески в енергію формування вакансій і показано, що всі вони можуть грати важливу роль. Показано, що теплове збудження має істотний вплив на енергію формування вакансій за високих температур.

Поширення спінових хвиль через анізотропну межу поділу двох одновісних феромагнетиків у зовнішньому магнітному полі

У роботі розглядається відбиття об’ємних спінових хвиль на межі поділу двох одновісних феромагнітних середовищ, що падають під кутом до межі поділу, а також їх проходження з одного феромагнітного середовища в інше. При цьому на межі поділу двох середовищ враховується взаємодія, аналогічна взаємодії магнітних підґраток дворешіткового антиферомагнетика у зовнішньому постійному однорідному магнітному полі. Поставлена задача розв’язується у формалізмі спінової густини на основі рівнянь Ландау–Ліфшиця за відсутності дисипації в системі.