Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності науково-технологічного співробітництва України

Розглянуто передумови переходу до інноваційної моделі економіки України, досліджено організаційно-інституційні засади формування національної інноваційної системи, проаналізовано діючі механізми регулювання інноваційної діяльності в країнах світу, запропоновано основні напрями вдосконалення механізму стимулювання інноваційної діяльності в Україні.

Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі

Стаття присвячена розробці нових алгоритмів формування інвестиційного портфеля. Запропоновано новий алгоритм розв’язання задачі попереднього відбору активів для інвестиційного портфеля та задачі розподілу інвестиційного капіталу між активами із врахуванням таких факторів: доходність, диверсифікаційний ризик та ліквідність.

Прогнозування фінансових процесів на біржі з використанням індикаторів технічного аналізу

Запропоновано метод побудови регресійних моделей для прогнозування валютних коливань на міжнародному валютному ринку FOREX, який ґрунтується на використанні незалежних змінних у вигляді значень індикаторів технічного аналізу. Встановлено, що отримані прогнози мають високу якість за статистичними характеристиками і не запізнюються в часі порівняно з фактичними значеннями процесу формування цін.

Портфельна конкуренційна модель ринку акцій з біваріативною функцією корисності

Запропоновано нову конкуренційну модель ринку акцій у середовищі банківського портфеля з біваріативною функцією корисності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвинуто метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найбільш цінного пакета акцій. Отримано алгебричне рівняння, що визначає оптимальну стратегію вибору найціннішого для покупця пакета акцій на підставі порівняння їх корисності з використанням двох критеріїв при наявності конкуренції з боку інших клієнтів.

Розвиток фондового ринку України як складової національної інвестиційної політики

Розглянуто альтернативні джерела фінансування відтворювальних процесів у реальному секторі національної економіки, виявлено економічні та історичні передумови знецінення ресурсної бази національної економіки, досліджено сучасний стан державної амортизційної політики як економічного ресурсу розвитку фондового ринку України, розглянуто проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів як складової національної інвестиційної політики.

Композити на основі Ti[sub]3[/sub]SiC[sub]2[/sub] з покращеними механічними властивостями

Досліджено композити, cинтезовані на основі карбосиліциду титану Ti3SiC2, за допомогою рентгеноструктурного аналізу, скануючої електронної мікроскопії і механічних тестів. Показано, що висока міцність і низька твердість композитів Ti3SiC2/TiC забезпечуються особливостями мікроструктури Ti3SiC2-фази. Встановлено відповідність між молярним співвідношенням порошків у стартових сумішах і твердістю за Віккерсом синтезованих з них зразків.

Тактика перебору чистих стратегій як теоретичне підґрунтя для дослідження ефективності різних способів реалізації оптимальних змішаних стратегій

Введено поняття тактики перебору чистих стратегій як теоретичного підґрунтя для дослідження ефективності різних способів реалізації оптимальних змішаних стратегій у матричній 2х2-грі із скінченною кількістю партій гри, а також формули для знаходження нормованих усереднених по деякій кількості реалізацій середніх виграшів першого гравця за фіксоване число партій гри. Здійснено перехід до нової матричної 2х2-гри з платіжною матрицею, елементами якої є знайдені нормовані усереднені виграші.

Конкуренція ідей за умови паритету

Показано, як політична конкуренція в нашому суспільстві зводиться до конкуренції двох провідних ідей та кількох інших ідей, які узагальнені терміном “третя сила ”. Ця сукупність ідей становить структуру розподіленої на території системи суспільної конкуренції. Як її прояв у статті моделюється конкретна ситуація політичного паритету в суспільстві та в парламенті.

Розпізнавання позаштатної ситуації в динаміці функціонування техногенно небезпечного об'єкта

Запропоновано підхід до розпізнавання позаштатної ситуації в динаміці функціонування техногенно небезпечного об'єкта. Підхід базується на загальних принципах та основних прийомах стратегії системного забезпечення гарантованої безпеки складних технічних систем, багатокритеріального оцінювання і прогнозування ситуацій ризику в реальних умовах неповноти, невизначеності, неточності і суперечливості вихідної інформації і за наявності порогового обмеження часу на цикл формування і реалізацію рішень з відвернення аварійних і катастрофічних ситуацій.

Застосування похідної Ф. Кларка у квазідиференціальних методах стохастичної оптимізації

Досліджуються деякі стохастичні методи оптимізації, побудовані на основі квазідиференціального числення з елементами оціночного прогнозування. Збіжність методів розглядається на основі збіжності випадкової квазіфейєровської послідовності значень цільової функції.