Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Дослідження методів і розробка інтегрованих засобів доступу до інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційної системи

Наведенo результати порівняльного аналізу існуючих технологій проектування порталів, запропоновано вдосконалену технологію проектування корпоративного порталу. Сформульовано рекомендації щодо застосування прикладного системного аналізу та компонентного процесу розробки корпоративних порталів.

Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса

Розглянуто основні аспекти аналізу кредитних ризиків та способи їх зниження, обґрунтована доцільність використання мереж Байєса (МБ) для аналізу кредитних ризиків та оцінки ймовірності дефолту позичальників. На основі аналізу запропонована та обґрунтована методика побудови і застосування МБ для розв'язання задачі аналізу кредитоспроможності позичальника.

Ітераційний метод розв'язування ігрових задач на перестановках

В статті пропонується і обґрунтовується метод, який можна застосовувати в задачах комбінаторної оптимізації ігрового типу для знаходження оптимальної стратегії гравця, на стратегії якого накладаються комбінаторні обмеження, що визначаються перестановками.

Квазілінійні рівняння другого порядку з матрицею Гільбарга–Серрина та нелінійні напівгрупи стиску. Частина 1. Про розв'язність еліптичного рівняння

Стаття присвячена дослідженню зв'язку між еліптичними рівняннями з матрицею Гільбарга–Серрина та узагальненими параболічними задачами. об'єкта.

Лінійні диференціальні рівняння з суттєво нескінченновимірними операторами

Досліджено рівняння вигляду Аnu+а1Аn-1u+...+аn-1Аu+аnu=f з суттєво нескінченновимірними диференціальними операторами другого порядку (типу Лапласа–Леві) для функцій на гільбертовому просторі. Доведено існування та єдиність розв'язків таких рівнянь. Для рівняння першого порядку одержано явну формулу.

Формування емульгованого металевого розплаву під дією змінного електромагнітного поля

Показано, що при спеціально організованій дії електромагнітного поля в індукційній тигельній печі розплав поступово переходить із стану, який складається з двох об'ємів, в стан тонкодисперсної емульсії, без застосування перегріву розплаву вище температури області існування двох рідких фаз.

Закономірності зміни властивостей i оптимізація складу антифрикційних композиційних матеріалів з нікелевою матрицею

Виконання комплексу всебічних досліджень фізико-механічних, триботехнічних властивостей, металографічного і фрактографічного аналізів композиційних антифрикційних матеріалів на основі нікелю, що леговані молібденом і вольфрамом і містять у своєму складі тверду змащувальну речовину – CaF 2 , дає можливість визначити закономірності взаємозв'язку конструкційної міцності композитів та їх функціональних властивостей залежно від вмісту зміцнюючих легуючих елементів і твердого мастила.

Автоматичне проектування оптимального керування при круглому врізному шліфуванні

Сформульовано задачу оптимального керування процесом круглого врізного шліфування. Створено математичну модель процесу, яка враховує геометричну, силову взаємодію шліфувального круга і заготовки, зношування шліфувального круга, замкненість і динамічні властивості пружної системи верстата, а також багатопрохідність процесу. Доведено, що задача оптимізації належить до класу варіаційних задач і не може бути розв'язана аналітичними методами.

Коливання пластини на вільній поверхні рідини

Для задачі про гармонічні коливання пластини на вільній поверхні рідини отримано сингулярне інтегро-диференцiальне рівняння з ядром Коші відносно розподілу тиску. Розв'язана задача про коливання пластини під дією регулярних хвиль. Отримано залежності навантаження і кутів повороту пластини від довжини хвиль. Чисельний аналіз проведено за методом дискретних вихорів. Наведено приклади розрахунків для прогресивних набігаючих та стоячих хвиль.

Компонентні процеси системного проектування інформаційно-комунікаційних систем

Процес розробки визначається як певним чином упорядкований, достатній і функціонально повний ряд робіт з розробки проектів інформатизації організаційних систем із заданими показниками ефективності.

Мета статті – з позицій прикладного системного аналізу і основних положень системного проектування інформаційно-комунікаційних систем запропонувати компонентний процес розробки проектів інформатизації який зберігає переваги ітеративного і водоспадного процесів та значно розширює можливості проектування середніх та великих інформаційно-комунікаційних систем.