Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Математичне моделювання та проектування елементів багатозначної логіки

Розглянуто питання проектування багатозначних елементів на основі нелінійних резонансних кіл як розв'язання задачі параметричної оптимізації. Одним із перспективних варіантів реалізації елементів багатозначної логіки є використання нелінійних резонансних кіл. Оптимальне проектування та технічна реалізація обчислювальних пристроїв на базі багатозначних структур неможливі без одночасної розробки принципово нових (нетрадиційних) видів математичних моделей та їх дослідження для різних режимів роботи та інтерпретації результатів моделювання.

Особливості проектування і реалізації СППР при прогнозуванні фінансово-економічних процесів

Пропонується система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів. Система реалізована в середовищі Visual Studio 5.0 мовою програмування C#. Наведено приклад використання програмного продукту для прогнозування цін на нафтопродукти в Україні. Передбачається доробка даного програмного продукту новими методами прогнозування нестаціонарних та нелінійних процесів.

Високоінформативна обробка і кодування сигналів та зображень у мережах дистанційного моніторингу станів об'єктів

Описано функціональні характеристики оперативної фільтрації та стиску сигналів і зображень, оптимізованих за швидкодією та точністю кодування. Метод фільтрації-стиску даних моніторингу ґрунтується на сигнальному підході, при якому на обгинаючій сигналів визначаються найбільш інформативні відліки, амплітудно-часові характеристики яких після компактного кодування/декодування практично не змінюються. Досягнення необхідного коефіцієнта стиску даних досягається через відбір найбільш інформативних істотних відліків, а також через стиск даних без втрат.

Математична модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елементa

Розроблено математичну модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елементa, які виникають y найбільш загальних умовах просторового коливального руху основи. Отримано аналітичні формули для обчислення цих похибок та виконано їх розрахунок для навігаційного акселерометра типу АК-6.

Еталонні перетворювачі змінної напруги

Створено і досліджено еталонні перетворювачі змінної напруги для діапазону частот 0–30МГц і діапазону напруг 0,001–1000В з мінімізованими похибками переходу від постійної напруги до змінної.

Автоматичний вихід літака на друге коло за критерієм енергетичного швидкісного підйому

У статті запропоновано універсальний підхід до формування алгоритму автоматичного виходу літака на друге коло за критерієм енергетичного швидкісного підйому в каналі руля висоти. Розроблений алгоритм забезпечує цілеспрямований перерозподіл наявної енергії швидкісного підйому в набір висоти і на розгін. При цьому враховується вимога до мінімального градієнта набору висоти і задана швидкість виходу літака на друге коло залежно від його конфігурації.

Дослідження гравітаційно-магнітної системи стабілізації мікросупутника з оцінюванням фазового вектора фільтром Калмана

Розглядається побудова гравітаційно-магнітної системи стабілізації мікросупутника. Виконано аналіз ефективності деяких регуляторів з оцінюванням фазового вектора розширеним фільтром Калмана.

Визначення навантажень від взаємодії консольної балкової системи і набігаючого повітряного потoку

Дано постановку і метод розв'язання задачі, зміст якої відображається в заголовку. Сформульовані основні співвідношення для визначення розподіленого зовнішнього аеродинамічного навантаження на консольну балкову систему від дії набігаючого повітряного потоку. З використанням цих співвідношень отриманo формули для визначення тиску повітряного потоку на поверхню деформованої консоль ної балкової системи. Виведено формули для розрахунку зведених до центра мас довільного перерізу аеро динамічного профілю головного вектора і головного моменту від дії набігаючого повітряного потоку.

Частотна похибка вимірювання середньоквадратичної напруги при спектрально насичених сигналах

Досліджено частотні похибки при вимірюванні середньоквадратичних напруг від втрати частини спектра вхідного сигналу через обмеженість амплітудно-частотної характеристики тракту вольтметра. Знайдено оцінки таких похибок для типових сигналів і рекомендації для їх зменшення.

Задача про моделювання ракети балкою із змінними зведеними характеристиками

Сформульовано основні припущення, за допомогою яких видовжену ракету можна моделювати балкою зі змінними масоінерційними, геометричними і жорсткістними характеристиками. Розроблено підхід, який дозволяє не лише формулювали основні теореми динаміки для ракети-балки як тіла змінної маси, а і в явній формі отримувати формули для обчислення реактивних і варіаційних сил. На основі доведених теорем показано, як можні формулювати різні варіанти лінійних і нелінійних рівнянь руху ракети-балки. Як приклад, отримані нелінійні рівняння сумісних поздовжньо-згинальних коливань у площині тангажа.