Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Адаптивний алгоритм одного класу систем керування гарантованої точності при довільних збуреннях

Запропоновано адаптивний алгоритм системи керування одновимірним динамічним об'єктом, вагова характеристика якого є аперіодичною знакосталою функцією. Знайдено умови формування коефіцієнта зворотного зв'язку на основі опосередкованого оцінювання результуючого впливу і прогнозування регульованої величини об'єкта керування, які забезпечують гарантовану точність керування в умовах довільних збурень.

Оцінка невизначеності результатів контролю

Проаналізовано вплив похибки перетворення на вірогідність контролю. Показано, що невизначеність результату і характер помилкових рішень залежить від співвідношення адитивної та мультиплікативної складових. Запропоновано нормувати для засобів вимірювання, які використовуються при контролі, не граничні значення можливої похибки, а граничне значення її складових.

Вплив особливостей конструкції на міцність двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопа

Проводяться дослідження міцнiстних характеристик двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопa (ДНГ). Встановлено, що особливості конструкції рівножорсткого пружного підвісу в двокільцевому ДНГ зумовлюють істотне зниження його перевантажувальної здатності. Haводяться аналітичні формули з визначення допустимого навантаження, а також координати небезпечних перерізів в пружних елементах підвісу. Проводиться порівняльний аналіз приведених чисельних оцінок міцнистних характеристик з відповідними експериментальними даними, отриманими в результаті випробувань реального ДНГ.

Оцінка експортного потенціалу електроенергетики України в контексті концепції сталого розвитку

Розглядаються проблеми оцінки експортного потенціалу електроенергетики. Запропоновано оцінні показники, коефіцієнти покриття і реалізації, критерії оптимальності. Здійснено систематизацію факторів та загальну характеристику їх впливу на експортний потенціал. Визначено економічну модель експортного потенціалу та проаналізовано її чутливість до змін елементів.

Сумісне продовження мір

Наведено умови, що забезпечують існування склейки λ мір μ і υ – скінченних скінченно-адитивних невід'ємних функцій множин, визначених на алгебрах підмножин B і C деякої множини Ω і алгебри A, породженої алгебрами B і C.

Немонотонний метод штрафу для класу мультиваріаційних нерівностей з відображеннями псевдомонотонного типу

Розглядається клас мультиваріаційних нерівностей у нескінченновимірних просторах з λ0-псевдомонотонними відображеннями. За допомогою немонотонного багатозначного методу штрафу доведено розв'язність для широкого класу задач. Одержано апріорні оцінки розв'язків.

[mu]-Припустимість спектральної щільності сильнозалежного випадкового шуму в нелінійних моделях регресії

Отримано достатні умови, за яких коваріаційна матриця граничного нормального розподілу оцінки найменших квадратів параметра нелінійної моделі регресії з сильнозалежним стаціонарним випадковим шумом може бути зображена у вигляді інтеграла від розривної і необмеженої спектральної щільності цього шуму за спектральною мірою функції регресії.

Умови еквівалентності і сингулярності розподілів гауссівських марковських послідовностей

Знайдено умови еквівалентності і сингулярності розподілів гауссівських марковських послідовностей у просторах R і l2 які мають досить простий вигляд. Це дозволило описати множину припустимих зсувів гауссівських марковських розподілів у цих просторах. Отримано щільність Радона – Никодима гауссівської марковської міри відносно зсуву в просторі l2.

Особливості росту Coriolus versicolor у глибинній культурі

Проведенo скринінг у глибинній культурі семи штамів базидіальних грибів Coriolus versicolor на широкому спектрі природних, комплексних та синтетичних середовищ: пивне сусло, картопляно-глюкозне, молочна сироватка, глюкозо-пептонне, глюкозо-амонійне, середовище Норкранс з відваром дубової кори та без нього. Встановлено, що в глибинній культурі для грибів C.versicolor характерний дрібноглобулярний ріст. Відібрано за показником накопичення біомаси та економічними коефіцієнтами культури C.versicolor 353, 5095 і 5131 для подальших досліджень.

Визначення розподілу магнітної індукції “магнітної пастки” для затримання іонів домішок рідини в напірному трубопроводі і його практична реалізація

Досліджено закономірності руху іонів домішок у водному середовищі під впливом поздовжнього магнітного поля. Визначено необхідну індукцію магнітного поля для створення “магнітної пастки” для іонів домішок у напірному трубопроводі. Розроблено рекомендації з проектування магнітного уловлювача іонів домішок у водному середовищі.