Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Дифузний випромінювач змінної яскравості для калібрування прецизійних цифрових відео систем

Запропоновано нову схему вимірювань енергетичних характеристик і калібрування прецизійних цифрових відеосистем (ЦВС) на базі оригінального дифузного випромінювача змінної яскравості, який забезпечує кращі метрологічні характеристики калібрування нового покоління ЦВС високого розділення, а саме ЦВС космічного базування. Розглянуто типи покриття внутрішньої поверхні випромінювача.

Визначення просторового розділення космічного сканера

Запропоновано спосіб визначення просторової роздільної здатності космічного сканера при зменшенні вдвічі контрасту зображення, яке формує система об'єктив – ПЗЗ-лінійка. Отримано рівняння для розрахунку просторового розділення космічного сканера, в якому модуляційна передавальна функція об'єктива задана у вигляді окремої точки, визначеної експериментально. Досліджено вплив розміру пікселя ПЗЗ-лінійки на просторове розділення сканера.

Прогнозна корекція похибок

Розроблено методи корекції швидкоплинних похибок у комутаційних засобах вимірювань, визначено різні корекції похибок, знайдено прогнозні алгоритми для них.

Підвищення гідроабразивної зносостійкості високолегованого білого чавуну

Досліджено вплив хрому, марганцю і нікелю на твердість і зносостійкість білих чавунів, призначених для виготовлення литих деталей багерних насосів систем гідрозоловидалення теплових електростанцій. Відпрацьовано технологію мікролегування титаном, ванадієм, сурмою і модифікування бором хромомарганцевого чавуну з метою підвищення його спеціальних властивостей.

Методи і засоби відносного позиціювання пучка лазерного випромінювання і заготовки

В результаті аналізу проблем позиціювання пучка лазерного випромінювання і заготовки розв'язано задачу спрощення процедури та модернізації оптичних систем методом подвійного зображення.

Ізохронні коливання кулі, що перекочується між двома циклоїдальними виїмками

З використанням підходу Аппеля сформульовано рівняння плоского руху однорідної кулі без ковзання між двома симетричними циклоїдальними виїмками. Знайдено формулу для частоти власних коливань кулі та верхньої циклоїдальної виїмки.

Застосування лазерного випромінювання для створення металургійних ребер жорсткості, які підвищують стійкість тонколистових конструкцій

Запропоновано спосіб збільшення жорсткості виробів, виготовлених з тонколистових матеріалів, створенням за допомогою лазерного опромінення металургійних ребер жорсткості, тобто окремих ділянок матеріалу конструкції, характер розташування й напружено-деформований стан яких визначаються розподілом максимальних пружних напружень, які виникають у виробі при зовнішньому навантаженні. Показано, що лазерне нагрівання є найбільш ефективним способом керування величиною й знаком залишкових напружень таких локальних ділянок, конфігурацією й характером їх розташування.

Синтез схем обробки поверхонь деталей при гнучкому проектуванні технологічних процесів

Розглянуто формування універсальної множини всіх можливих альтернативних схем обробки поверхонь різного типу шляхом побудови моделі у вигляді графа послідовності застосування методів обробки кожного типу поверхні з урахуванням квалітету й шорсткості для автоматизованого формування наборів переходів при гнучкому багатоваріантному проектуванні технологічних процесів виготовлення деталей. Розроблено алгоритм і програмний інструментарій для автоматизованого формування матриці суміжності графа з використанням ДСТУ, технологічних довідників, статистичних даних.

Керування режимом дуття конвертерної плавки

Досліджено параметри режиму дуття при продувці конвертерної плавки – інтенсивність подання кисню і відстань наконечника фурми до рівня ванни. Отримано залежність зміни відстані наконечника фурми до рівня спокійної ванни по ходу кампанії конвертора. Визначено параметри зворотного зв'язку при керуванні інтенсивністю подання кисню. Наведено результати впровадження виявлених залежностей в алгоритми контролю і керування конвертерним процесом.

Генерація тестових завдань у системі дистанційного навчання на основі моделі формалізації дидактичного тексту

Розглянуто підхід до автоматизації побудови тестових завдань на основі формалізації навчального тексту за допомогою понятійно-тезисної моделі (ПТМ). Подано методи генерації тестових завдань на базі ПТМ, розглянуто структуру моделі, тесту, тестового завдання і його шаблону. Запропонований підхід порівнюється з іншими способами побудови тестових завдань.