Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Компонентна модель інформаційно-аналітичної системи і генетичний алгоритм формування оптимального портфеля акцій

Показано результати моделювання інформаційно-аналітичних систем управління фінансово-інвестиційної діяльності і розробка компонентної моделі системи формування оптимального портфеля акцій. Продемонстровано реалізацію двох окремих компонентів системи: компонента оптимізації портфеля акцій та компонента прогнозування дохідності. Апробацію моделей проведено на історичних даних української Першої фондової торговельної системи.

Об'єкт дослідження – інформаційно-аналітична система управління фінансово-інвестиційною діяльністю: її компоненти оптимізації портфеля акцій та прогнозування дохідності. Предмет дослідження – бізнес-процеси оптимізації портфеля акцій і генетичний алгоритм їх моделювання.

Модель клітинного автомата з антисипацією

Розглянуто механізм запровадження властивості антисипації в клітинно-автоматні моделі. Як підґрунтя для досліджень було вибрано загальновідому гру “Життя” Дж. Конвея. Навіть у межах цієї простої моделі введення антисипації призводить до істотних змін у поведінці системи, результатом яких є поява кількох співіснуючих розв'язків. Типи поведінки, притаманні класичній грі “Життя”, справедливі і для антисипаційної версії, хоч тут вони проявляються на рівні множин конфігурацій. Проведено чисельні експерименти із запропонованою моделлю, наведено типові результати.

Варіанти біоімпедансометрії при вивченні вікової фізіології людини

Досліджено можливості і особливості адекватної реалізації різних методологій імпедансометрії. Проведене двома незалежними методиками дослідження показує, що біоімпедансометрія може бути ефективним методом вивчення інволютивних процесів вікової фізіології людини при використанні як двочастотної, так і одночастотної методики, особливо при умові розрахунку вторинних показників повного імпедансу тіла людини – коефіцієнта поляризації і кута зсуву фаз. Отримані результати дають можливість визначення нових напрямків проектування технічних засобів біоімпедансометрії.

Розпізнавання голосних звуків “а”, “о”, “у”, “е” української мови

Запропоновано алгоритм класифікації і класифікатори для ідентифікації звукових сигналів. Висока чутливість класифікаторів проілюстрована на прикладі розпізнавання звуків “а”, “о”, “у”, “е”.

Еволюція радіоімпульсів, випромінених диполем Герця, при поширенні у вакуумі

Досліджено еволюцію радіоімпульсів, випромінених диполем Герця, що поширюються у вакуумі. На прикладі радіоімпульсу Гаусса розглянуто властивості полів та енергетичних характеристик у ближній, проміжній та дальній зонах. Спостерігаються суттєві зміни полів та енергетичних характеристик при переході від ближньої зони до дальньої.

Управління ресурсозберігаючими трансформаціями на основі моделі міжгалузевого балансу

Проаналізовано передумови здійснення ресурсозберігаючих трансформацій в економіці України. Сформульовано принципи управління макроекономічними ресурсозберігаючими трансформаціями з урахування міжгалузевих зв'язків. Розроблено структурну схему механізму управління структурними зрушеннями економічної системи в напрямку ресурсозбереження з використанням моделі міжгалузевого балансу.

Новий тип систем інтегральних рівнянь

Розглянуто задачу розв'язання систем гібридних парних інтегральних рівнянь, що містять в ядрах функцію Бесселя 1го роду та узагальнену приєднану функцію Лежандра 1го роду, і систем гібридних потрійних інтегральних рівнянь, що містять в ядрах вказані функції та тригонометричний синус. Розв'язки систем знайдено в замкненій формі.

Про розв'язність квазілінійного рівняння з матрицею Гільбарга – Серрина в [i]R [sup]l[/sup][/i]

Стаття присвячена дослідженню квазілінійного еліптичного рівняння другого порядку з матрицею Гільбарга–Серрина у всьому евклідовому просторі Rl, l≥3. Розширено поняття розв'язку – замість умови сильної коерцитивності введено умову слабкої коерцитивності, доведено його розв'язність в Rl.

[i]([tau],[beta])[/i] Узагальнена гіпергеометрична функція Гаусса та її застосування

Запроваджено нове узагальнення гіпергеометричної функції Гаусса, досліджено основні її властивості, наведено застосування.

Кілька теорем з теорії чисел

Доведені в даній статті теореми та застосування тотожностей і нерівностей дали змогу дослідити деякі діофантові рівняння вищих степенів і дати відповідь на питання про наявність чи відсутність у них розв'язків у натуральних числах.