Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Масопередача в системі газ–рідина при сульфатуванні органічної сировини

Показано, що основним напрямом у технології сульфатування є використання плівкових реакторів. Наведено результати експериментальних досліджень із визначенням залежностей коефіцієнта масопередачі від температури, щільності зрошування і швидкості газоповітряного потоку. Узагальнено результати досліджень фізикохімічних характеристик продуктів сульфатування.

Вибір оптимального катіоніту для локальних установок NA-катіонування води

Проведено порівняння зразків сильнокислотних катіонітів, що випускаються в промисловому масштабі у Naформі, за критеріями ступеня чистоти, фізикохімічних властивостей і ефективності використання в процесах зм'якшення води. Проведено порівняння експлуатаційних витрат ведення процесу Naкатіонування в прямоточному режимі регенерації при різних витратах NaCl та швидкості пропускання води. Встановлено, що оптимальним для роботи в локальних установках зм'якшення води малої та середньої продуктивності є сильнокислотний катіоніт Dowex Marathon C.

Синтез нанокристалічного метатанталату калію в середовищі розплавлених нітратів

Методом окиснення порошку металічного танталу розплавленим нітратом калію синтезовано нанодисперсні порошки метатанталату калію, які досліджені методом рентгенофазового аналізу, кондуктометрії та електронної мікроскопії. Показано, що для повного уникнення небажаних домішок політанталатів гідроксид калію має бути взятий із надлишком (КОН/Та = 1,2) щодо стехіометрії реакції синтезу. Дані з кондуктометрії і дослідження діелектричної проникності дозволяють припустити наявність напівпровідникової електропровідності, що не характерно для звичайних крупнокристалічних порошків.

Молочнокислі бактерії – біосорбенти важких металів

Досліджено мікроелементний склад та здатність молочнокислих бактерій роду Lactobacillus та їх композиції до сорбції важких металів. Показано схожість між якісним складом елементів клітин лактобактерій та різницю його кількісного складу залежно від виду та штаму лактобактерій. Дослідження здатності лактобактерій сорбувати важкі метали показало незалежність цього процесу від часу експозиції та стану клітин (живі, мертві). Адсорбційна здатність бактерій залежала від концентрації відповідного металу в середовищі культивування.

Іммобілізація ферментів як спосіб отримання ефективних біопрепаратів для практичного застосування

Розглянуто основні галузі практичного застосування іммобілізованих ферментів. Встановлено, що значного поширення на сьогодні набуло використання іммобілізованих ферментів у медицині та фармації. Описано основні традиційні і перспективні методи іммобілізації ферментів. Показано переваги та ефективність отримання біопрепаратів з використанням іммобілізації.

Структурноалгоритмічна організація програмного агентаорфокоректора

Обґрунтовано доцільність розробки орфокоректора на основі технології програмних агентів. Визначено вплив, який має на будову та механізми роботи агентакоректора зовнішнє відносно до нього середовище – документоорієнтована інформаційна система. Запропоновано способи структурноалгоритмічної організації програмного коректора для забезпечення його ефективного функціонування в складі документоорієнтованих комп'ютерних систем різних типів.

Синтез траєкторії вирівнювання літака в режимі автоматичного приземлення

Описано підхід до розв'язання задачі задання програмного руху при автоматичному вирівнюванні літака. Розглянуто основні вимоги до програми поздовжнього руху літака на етапі приземлення. Запропоновано рекомендації для задання виду закону зміни висоти. Показано алгоритм розрахунку одного із запропонованих, відповідно до рекомендацій, можливих варіантів траєкторії. Синтез такого закону проведено для конкретного літака, виконано комп'ютерне моделювання руху по обчисленій траєкторії.

Про вплив методів диспергування на мікроструктуру і морфологію дисперсних частинок природного графіту та термографеніту

Проаналізовано та експериментально досліджено утворення дисперсних частинок графіту і термографеніту при використанні механічних і фізикохімічних методів диспергування. Запропоновано новий метод одержання частинок термографеніту сферичної форми, що забезпечує пресування і прокатку без розшарування виробів.

Вплив постійного магнітного поля на форму крапель метало емульсії

Показано, що постійне магнітне поле впливає на форму крапель металоемульсії, що рухаються. Встановлено умови, при яких у сплавах з емульгованою структурою утворюються сферичні включення.

Принципи формування структури і властивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі сталевих відходів

Наведено результати дослідження особливостей формування металографічної структури фізикомеханічних та триботехнічних властивостей антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів сталі 5Х3В3МФС з домішками високотемпературного твердого мастила CaF 2 . Показано, що в процесі спікання формується складна гетерогенна структура матеріалів, яка забезпечує формування високого рівня експлуатаційних властивостей антифрикційних композитів. Проілюстровано перспективність використання відходів легованих сталей для створення високоякісних підшипникових матеріалів.