Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Вплив магнітного поля на процес травлення сталі у водному розчині азотної кислоти

Досліджується вплив магнітного поля на процес травлення пластин сталі в розчині азотної кислоти при різному напрямку прокату, що утворюється при виготовленні сталі. Знайдено часові залежності для зміни маси стравленої сталі в магнітному полі та без нього в слабкому розчині азотної кислоти за умови попередньої дії змінного магнітного поля на сталеві пластини до травлення.

Особливості проектування операцій лазерної обробки деревини

Проаналізовано переваги і результати найбільш використовуваних операцій лазерної обробки виробів з дерева і можливості аналітичного проектування режимів обробки. Розроблено експресметод проектування режимів обробки для операцій контурного різання і технологію одночасного формування кромок виробу, визначено шляхи керуванням якістю об'ємного контурного гравіювання виробів. Наведено результати експериментальних досліджень розглянутих операцій і приклади їх виконання.

Природа магнітних ефектів при нагріванні загартованих сплавів Fe–C

Методом побудови дискретних циклічних термомагнітних кривих проведено аналіз магнітних ефектів при нагріванні загартованих залізовуглецевих сплавів. Установлено температурні інтервали зміни намагніченості, які відповідають різним стадіям утворення відносно стабільного карбіду залізацементиту.

Імперативний мандат як чинник керування

Розглянуто можливість математичної формалізації парламентського процесу конкуренції ідей в Україні як взаємодію процесів спілкування і регуляції. На основі математичної моделі показано нестійкість ситуації “коаліціяопозиція” та вимушену необхідність імперативного мандата як реакцію на “непримиренність” опозиції.

Системне проектування процесів інформатизації

Пропонується і досліджується ідея застосування системного аналізу і теорії систем для визначення системного критерію поділу проектів інформатизації на частини не за функціональною ознакою, а за загальносистемними ознаками, що дозволяє істотно вдосконалити ітеративний процес інформатизації організаційних систем і забезпечити представлення проекту інформатизації як системи всіх сутностей і відношень між ними.

Синтез цифрової радіорелейної мережі з мінімізацією кількості робочих частот

Розглядаються мережі, в яких вузли зв'язку з'єднані між собою однопрогінними або багатопрогінними радіорелейними цифровими лініями. Наводиться спосіб модифікації відомих алгоритмів (методів) синтезу структури мережі, який дозволяє мінімізувати частотний ресурс. Оцінку ефективності наведеного способу проведено за допомогою тестових розрахунків із застосуванням цифрових карт.

Економічна стабільність суб'єктів господарювання як передумова забезпечення економічної безпеки території

Розглядаються ресурсні і організаційні можливості використання нетрадиційної енергетичної сировини з метою забезпечення прийнятного рівня економічної стабільності суб'єктів господарювання та економічної безпеки держави і її територій. Наведено відомості про наявний потенціал технології газифікації такої сировини (біомаси, низькоякісного палива тощо) з точки зору можливостей послаблення дефіцитності паливно-енергетичного балансу держави і її територій та еколого-економічної оптимізації навколишнього середовища.

Пошукові алгоритми процедурного оптимального керування

Розглянуто узагальнену структуру пошукових алгоритмів та методи їх адаптації до розв'язання задач оптимального керування багатовимірними динамічними системами. На основі розробленої структури запропоновано і досліджено нові спеціальні рейтингові функції, способи кодування векторів керування та способи відповідної дискретизації простору станів. Було не тільки продемонстровано можливість пошукових алгоритмів успішно розв'язувати задачі оптимального керування, але й показано переваги в ефективності запропонованих алгоритмів порівняно з існуючими при розв'язанні тестової задачі.

Модифікований метод формування структури мережі Байєса

Запропоновано модифіковану процедуру навчання мережі Байєса на основі статистичних даних. Отримані важливі рекурсивні формули, які дають можливість оптимізувати процес обчислень. Розроблений алгоритм евристичного пошуку структури дозволяє нівелювати залежність вершин від їх початкового впорядкування.

Кількісна оцінка впливу збурюючих факторів на ефективність регулювання процесу спалювання палива

Розглянуто питання підвищення ефективності спалювання палива в енергетичних установках і впливу збурюючи факторів на процес керування співвідношенням паливо – повітря в процесі горіння. Зроблено кількісну оцінку впливу зміни складу природного газу та зміни температури повітря, що вдувається, на ефективність спалювання палива.