Распознавание гласных звуков “а”, “о”, “у”, “э” украинского языка

Предложены алгоритм классификации и классификаторы для идентификации звуковых сигналов. Высокая чувствительность классификаторов проиллюстрирована на примере распознавания звуков “а”, “о”, “у”, “э”.

Год издания: 
2009
Номер: 
1
УДК: 
621.372.061:391.266
С. 20-25, укр., Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 23 назви.
Литература: 

1. Єрмоленко Т.В. Применение вейвлет-преобразования для обработки и распознавания речевых сигналов //Искусственный интеллект. — 2002. — № 4. — С. 200—208.
2. Бойко І., Луценко С., Луцків А. Математичне моделювання та статистичні методи обробки динамічного підпису для задач аутентифікації особи в інформаційних системах // Електроніка та системи управління. — 2006. — № 2(8). — С. 27—37.
3. Луцків А.М. Імітаційне моделювання динамічно введеного підпису з метою тестування систем біометричної аутентифікації особи // Электроника и связь. —2006. — № 5. — С. 44—48.
4. Абакумов В.Г., Рибін О.І., Сватош Й. Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг. — К.: Нора-прінт, 2001. — 516 с.
5. Продеус А.Н., Захарова Е.Н. Экспертные оценки в медицине. — К.: ВЕК+, 1998. — 320 с.
6. Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. —М.: Сов. радио, 1970. — 728 с.
7. Ян И. Нелинейные согласованные фильтры для анализа различий // Изв. вузов. Радиоэлектроника. —1999. — № 6. — С. 51—58.
8. Рибін О.І., Ніжебецька Ю.Х. Нормальне дискретне ортогональне перетворення // Вісн. НТУУ “КПІ”.Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2008. —Вип. 37. — С. 8—15.
9. Рибін О.І., Ніжебецька Ю.Х. Алгоритм формування матричного оператора дискретного нормального перетворення // Там же. — С. 16—23.
10. Рыбин А.И. Нормализация дискретных ортогональных преобразований тестовым сигналом // Изв. вузов.Радиоэлектроника. — 2004. — № 7. — С. 39—46.
11. Рыбин А.И., Григоренко Е.Г. Алгоритм подстройки дискретного ортогонального преобразования под тестовый сигнал // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. — 2004. — № 27. — С. 122—128.
12. Рибін О.І., Шарпан О.Б. Діагностичні можливості процедури нормалізації ортогональних функцій при аналізі пульсограм // Вісн. ЖДТУ. Техн. науки. —2004. — 1, № 4. — С. 144—149.
13. Рибін О.І., Сакалош Т.В., Шарпан О.Б. Аналіз пульсограм на базі процедури нормалізації ортогональних перетворень // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 4. — С. 29—33.
14. Рыбин А.И., Шарпан О.Б., Григоренко Е.Г., Сакалош Т.В. Коэффициенты трансформант нормализованных ортогональных преобразований и диагностика пульсограмм // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобудування. —2005. — Вип. 30. — С. 148—156.
15. Рибін О.І., Данилевська В.Г. Погоджена фільтрація на базі нормалізації ортогональних перетворень // Вісн.НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2007. — Вип. 35. — С. 15—20.
16. Рибін О.І., Мельник А.Д. Погоджена фільтрація сигналів при зміні масштабу їх аргументів на базі нормалізованих вейвлет-функцій // Там же. — Вип. 34. — С. 18—24.
17. Мельник А.Д., Рибін О.І. Нормалізація тестового сигналу зі збереженням еквідистантного кроку дискретизації // Там же. — С. 24—29.
18. Мельник А.Д., Рыбин А.И. Нормализация эталонного сигнала с постоянным шагом дискретизации // Изв.вузов. Радиоэлектроника. — 2008. — № 1. — С. 71—75.
19. Рыбин А.И., Мельник А.Д. Согласованная нормализованная фильтрация сигналов // Там же. — № 2. —С. 77—80.
20. Мельник А.Д., Рыбин А.И. Согласованная вейвлет-фильтрация сигналов с измененным масштабом //Там же. — № 3. — С. 76—80.
21. Рибін О.І., Мельник А.Д. Алгоритм класифікації звукових сигналів // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2008. — Вип. 37. —С. 19—27.
22. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. —М.: Наука, 2002. — 638 с.
23. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. — М.: Наука. — 1967. —732 с.

Полнотекстовый документSize
2009-1-3.pdf516.56 KB