Методология оценки влияния межотраслевого эффекта утилизации отходов на экономическую безопасность территории

Автори

Усовершенствованы теоретико-методические подходы оценки влияния межотраслевого эффекта утилизации отходов на экономические показатели производства и уровень экономической безопасности территории. Обосновано применение модели межотраслевого эколого-экономического баланса Леонтьева–Форда, которая позволяет получить количественные оценки влияния внедрения технологий утилизации разных видов отходов.

Год издания: 
2009
Номер: 
5
УДК: 
66.012:658.567.1:368.075.8
С. 23—29, укр., Табл. 5. Бібліогр.: 17 назв.
Литература: 

1. Перспективи енергозабезпечення України в контексті світових тенденцій / За заг. ред. А. Шевцова. — Д.: РФ НІСД, 2008. — 208 с.
2. Кіотський протокол до рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміни клімату [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.menr.gov.ua.
3. Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Чукаєва І.К. Перспективний паливно-енергетичний баланс — основа формування Енергетичної стратегії України до 2030 р. / За ред. С.І. Дорогунцова. — К.: Наук. думка, 2002. — 240 с.
4. Сухин Е.И. Технологии нетрадиционной энергетики и эколого-экономическая оптимизация производства и территории. — К.: Знания Украины, 2004. — 72 с.
5. Павелко А.И., Яшта А.В. Повышение экологической безопасности ТЭС путем утилизации золошлаковых отходов в технологическом пространстве шахт в условиях реструктуризации угольной промышленности // Вісник УБЕНТЗ. — 1998. — 187 с.
6. Борисов Н.А. Основные проблемы развития ТЭС в Украине и пути их решения на среднесрочную перспективу // Энергетика и электрификация. — 2002. — № 5. — С. 6—13.
7. Бобович Б.Б., Девяткин В.В. Переработка отходов производства и потребления: Справ. изд. / Под ред. Б.Б. Бобовича. — М.: Интермет Инжиниринг, 2000. — 496 с.
8. Экономика предприятий энергетического комплекса: Учеб. для вузов / В.С. Самсонов, М.А. Вяткин. — М.: Высш. шк., 2001. — 416 с.
9. Надежность систем энергетики: достижения, проблемы, перспективы / Г.Ф. Ковалев, Е.В. Сеннова, М.Б. Чельцов и др.; Под ред. Н.И. Воропая. — Новосибирск: Наука. Сиб. предприятия РАН, 1999. — 434 с.
10. Національний інвестиційний потенціал як фундамент зростання в Україні: Аналітична доповідь / Я. Жаліло, В. Баліцька, О. Гриневич та ін. — К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень. Центр антикризових досліджень, 2001. — 48 c.
11. Білько О.В. Моделювання інвестиційного потенціалу антикризових рішень в енергетиці // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2000. – № 2. – С. 113—122.
12. Рюмина Е.В. Экологический фактор в экономикоматематических моделях. — М.: Наука, 1980. — 160 с. 13. Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. пос. — К.: КНЕУ, 1999. — 368 с.
14. Леонтьев В.В., Форд Д. Межотраслевой анализ влияния структури экономики на окружающую среду // Экономика и математические методы. — 1972. — 8, № 33. — С. 370—400.
15. Ляшенко І.М., Пінчук Л.А. Дослідження та застосування міжгалузевої моделі взаємодії економіки і навколишнього середовища // Вісн. Київ. держ. ун-ту. Сер. фіз.-мат. науки. — 1997.— Вип. 1. — С. 183— 193.
16. Онищенко А.М. Міжгалузевий баланс випуску продукції з урахуванням еколого-економічних збитків // Вісн. Полтав. держ. аграрної академії. — 2003. — № 1-2. — С. 159—162.
17. Ляшенко І.М. Економіко-математичні методи. — К.: Вища шк., 1999. — 236 с.

Полнотекстовый документSize
2009-5-3.pdf278.85 KB

Тематичні розділи журналу

,