Эффективный реагент для очистки сточных вод

Представлен сравнительный анализ эффективности очистки загрязненных вод коагулянтами на основе сульфата алюминия – промышленного образца (Al2(SO4)3 ⋅18H2O) и синтезированного по технологии, разработанной авторами. Эффективность действия коагулянтов проверена на имитатах и реальных образцах сточных вод в процессах очистки от мутности, красителей и некоторых ионов тяжелых металлов. Установлены пределы рН эффективной работы синтезированного образца

Год издания: 
2010
Номер: 
2
УДК: 
546:543.226
С. 149—152, укр., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 7 назв
Литература: 

1. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение.Применение. — Л.: Химия, 1987. — 208 с.
2. Lerczyski S., Kurcharski J. Nowy koagulant do oczyszczania wody i sciekow // Przem. Chem. — 1965. — 44, N 8. — S. 453—455.
3. Лапінський А.В., Супрунчук В.І., Астрелін І.М. та ін. Дослідження стадії сірчанокислотного розкладу каолінового концентрату при отриманні на його основі алюмінієвого коагулянта // Хім. промисловість. — 1994. — № 5-6. — С. 36—38.
4. Hoibye L., Clauson-Kaas J., Wenzel H. et al. Sustainability assessment of advanced wastewater treatment technologies // Water Science Technology. — 2008. — 5, N 5. — Р. 963—968.
5. Кримець Г.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М., Супрунчук В.І. Термоефекти процесу сульфатизації каоліну // Зб. наук. праць Дніпродзержинського держ.техн. ун-ту. Технічні науки. Тем. випуск “Сучасні проблеми технології неорганічних речовин”. — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. — С. 43—46.
6. Кримець Г.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М. та ін. Механізм взаємодії сульфатної кислоти з каоліном //Вісн. НТУ “Харківський політехнічний інститут”. — 2010. — № 11. — С. 35—43.
7. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / Під ред. А.К. Запольського. — К.: Лібра, 2000. — 552 с.

Полнотекстовый документSize
2010-2-24.pdf222.22 KB

Тематичні розділи журналу

,