Правила оформлення та подання статей до журналу “Наукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті з таких напрямків:

 • електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій;
 • енергетика та енергогенеруючі технології;
 • інформаційні технології, системний аналіз та керування;
 • матеріалознавство та машинобудування;
 • приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка;
 • проблеми біотехнології;
 • проблеми енергозбереження;
 • проблеми хімії та хімічної технології;
 • теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Згідно з Постановою № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. до друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи.

1. Вступ:

а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами;

б) короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

в) виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття.

2. Постановка задачі – формулювання мети статті.

3. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з поділом його на частини з відповідними назвами.

У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання, як:

а) грунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно);

б) актуальність поставленої задачі;

в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі;

г) власне розв’язок поставленої задачі;

д) адекватність теоретичних рішень та переваги практичних рішень над існуючими;

е) приклади застосування отриманих результатів.

4. Висновки:

а) підсумки даного дослідження;

б) перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

5. Список літератури.

 

Редакційна колегія звертає увагу авторів на те, що назва статті повинна коротко і максимально точно відображати суть проведених досліджень.

Стаття з анотаціями подається автором:

 • на папері у двох примірниках, кожен скріплений стиплером. Перший примірник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один інтервал, вирівнювання по ширині, сторінки повністю заповнені текстом, другий примір-ник – шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 14), друк через півтора інтервали, вирівнювання по лівому краю;
 • в електронному вигляді –  шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір кегля – 10), друк через один інтервал, вирівнювання по ширині, сторінки повністю заповнені текстом.

Анотація (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст – обсягом  від 1000 до 1100 знаків) податєься мовою оригіналу, російською та англійською мовами. Анотація повинна містити такі відомості: мета дослідження, методика реалізації, результати дослідження, висновки.

Обсяг першого примірника не повинен перевищувати 6 стор. для оригінальних і 10 стор.  для оглядових статей.

Стаття супроводжується:

 • актом експертизи (для авторів з України), завіреним печаткою, про можливість відкритого публікування  1 прим.;
 • витягом із протоколу засідання Ради факультету чи відповідного самостійного підрозділу НТУУ “КПІ” (статті авторів, які не працюють в університеті, направляються на розгляд до відповідних Рад редакцією журналу) – 1 прим.;
 • відомостями про авторів (прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня або службова адреси, контактний телефон та адреса електронної пошти для зв’язку) – 1 прим.;

Вимоги до рукописів

 1. Мова статті: для авторів з України – українська або англійська; для авторів з пострадянських країн – російська або англійська; для авторів з інших країн – англійська.
 2. Параметри сторінки: відступ зверху і знизу – 2 см, зліва – 2,5 м, справа – 1,5 см. Нумерація сторінок – у правому верхньому куті. Перша сторінка не нумерується.
 3. Основні елементи статті розміщуються в такій послідовності: номер УДК великими літерами, через один інтервал з абзацу – ініціали та прізвище автора (авторів) малими літерами, через один інтервал – назва статті великими напівжирними літерами, через один інтервал з абзацу – назва структурного елемента статті (Вступ), через один інтервал з абзацу – текст,  через один інтервал з абзацу – назва наступного структурного елемента статті,  додатки, якщо вони є, список літератури.
 4. У статті необхідно дотримуватись термінології та позначень у відповідності до прийнятих міжнародних та державних стандартів.Використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.
 5. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.
 6. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати структурні елементи статті та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.
 7. Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені праці.

Список літератури повинен містити необхідні посилання на останні досягнення з тематики статті.

Назви статей, а також монографій, збірників, праць нарад, езисів доповідей, авторефератів дисертацій даються повністю. Для статей обов’язково вказується їх назва, назва видання, рік, том, номер, початкова та кінцева сторінки, для монографій – місце видання (місто), видавництво, рік видання, загальна кількість сторінок.

Приклади подання списку літератури:

 • Карасев В.А., Максимов В.П., Сидоренко М.К. Вибродиагностика газотурбинных двигателей. – М.: Машиностроение, 1978. – 131 с.
 • Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов / Ф.Я. Балицкий, М.А. Иванова, А.Г. Соколова, Е.И. Хомяков. – М.: Наука, 1984. – 119 с.
 • Акустический неразрушающий контроль авиационных газотурбинных двигателей / Научно-технический отчет, К., НПО “Славутич”, 1995.
 • Плахтиенко Н.П. К диагностике кусочно-постоянной жесткости при нелинейных резонансах  // Прикл. механика. – 1991. – 27, № 10. – С. 112–120.
 • Матвеев В.В., Бовсуновский А.П. К анализу эффективности метода спектральной вибродиагностики усталостного повреждения элементов конструкций. Сообщение 2. Изгибные колебания. Аналитическое решение // Пробл. прочности. – 1998, № 6. – С. 6–22.
 • Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний: Учебн. пособие. – М.: Наука, 1980. – 272 с.
 • Василенко Н.В. Теория колебаний. – К.: Вища шк., 1992. – 426 с.
 • Бурау Н.И., Гельман Л.М., Марчук П.И. Пассивно-активный метод виброакустической диагностики вращающихся деталей авиационного двигателя // Авиационно-космическая техника и технология: Сб. научн. тр. – Харьков: Гос. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 1998. – Вып. 5. – С. 374–378.
 • Бендат Дж., Пирсол А. Применения корреляционного и спектрального анализа: Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 312 с.
 • Бурау Н.І., Гельман Л.М. Теоретичні основи діагностичного низькочастотного акустичного методу вільних коливань // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 1998. – № 3. – С. 107–110.
 • Панов А.П. О новых кватернионах вращения и их применении в задачах управления ориентацией твёрдого тела // ІІ Міжнародна наук.-техн. конф. “Гіротехнології, навігація та управління рухом”. Тези доповідей. –  К.: НТУУ “КПІ”, 9–10 жовтня 1997. – С. 70.
 • Рябцев Г.Л. Первапораційне розділення однорідних рідких систем: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – К., 1997. – 175 с.
 • L. Stein, “Random patterns,” in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55–70.
 • M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions(Applied Mathematics Series 55).Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32–33.
 • Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC, 1985, pp. 44–60.
 • J.H. Davis and J.R. Cogdell, “Calibration program for the 16-foot antenna,” Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, Tech. Memo. NGL-006-69-3, Nov. 15, 1987.
 • J.P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices,” U.S. Patent 3 624 125, July 16, 1990.
 • J.O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.
 • R.E. Kalman, “New results in linear filtering and prediction theory,” J. Basic Eng., ser. D, vol. 83, pp. 95–108, Mar. 1961.
 • W. Rafferty, “Ground antennas in NASA’s deep space telecommunications,” Proc. IEEE, vol. 82, pp. 636–640, May 1994.

Вимоги до файлів

1. Текст статті набирається в текстовому редакторі “WORD ” з дотриманням таких вимог: шрифт “Times New Roman Cyr” (для першого примірника розмір кегля – 10, для другого – 14), друк – для першого примірника через один інтервал, для другого – через півтора інтервали, автоматичні переноси не застосовувати, вирівнювати по лівому краю, абзац починати за допомогою клавіші “ТАВ”. Клавішу “ЕNТЕR” використовувати тільки для позначення кінця абзацу.

2. Формули набираються в редакторі формул “Microsoft Equation 3.0” або MathType. Це стосується також формул, які даються в тексті. При наборі необхідно зробити такі установки:

Меню “Стиль” Меню “Розмір”
Стиль Шрифт Формат символів
Текст Times New Roman Cyr  
Функція Times New Roman Cyr  
Змінна Times New Roman Cyr Курсив
Грецькі Symbol  
ГРЕЦЬКІ Symbol  
Символ Symbol  
Матриця-вектор Times New Roman Cyr Півжирний
Числа Times New Roman Cyr  
Звичайний 10 пт
Великий індекс 7 пт
Малий індекс 5 пт
Великий символ 15 пт
Малий символ 9пт

При друкуванні другого примірника установки  в меню “Розмір” змінюються відповідно  на 14 пт, 9 пт, 7 пт, 18 пт та 12 пт.

Всі дужки – ();[], {} – набирати, використовуючи “шаблони дужок” на клавіатурі.

Ширина надрукованої формули не повинна перевищувати 8 см.

3. Рисунки мають бути виконані за допомогою графічного редактора “WORD”, “CorelDRAW” будь-яких версій, VIZIO, EXCEL або чорною тушшю на білому папері. Кожний рисунок розміщується в окремому файлі. В тексті статті встановлюється зв’язок з цим файлом. Рисунки, виконані не в графічному редакторі, подаються на окремих аркушах, а фотографії – в оригіналах. Розміри рисунків по горизонталі – 82 або 170 мм. Кожний рисунок повинен мати підпис. Цифрові позначки на рисунках мають бути пропорційні розміру рисунка. Товщина контурних ліній – 0,8–1,0 мм, допоміжних – 0,5 мм, масштабної сітки –   0,3 мм. Рисунки, які мають позиції а, б, …, повинні бути однакової висоти і скомпоновані по горизонталі.

4. Розмір таблиць по горизонталі – 85 або 170 мм. Максимальний розмір по горизонталі – 210 мм. Кожна таблиця повинна мати заголовок.

Електронну версію статті з анотаціями і відомостями про авторів надсилати за адресою: n.visti@kpi.ua  або n-visti@kpi.ua

Поштова адреса редакції: корпус І, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна.

Тел.: (+380) 454-91-23.

Редакційна колегія просить авторів дотримуватись правил оформлення та подання рукописів до редакції.