Електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій

Порівняльний аналіз середніх ризиків у разі використання рекомендованих граничних значень концентрацій розчинених у маслі газів для виявлення дефектів у трансформаторах 110 кВ

Виконано порівняльний аналіз значень середнього ризику, які супроводжуються використанням граничних значень концентрацій розчинених у маслі газів, рекомендованих відомими методиками. Для розв’язання цієї задачі запропоновано вираз для розрахунку середнього ризику із врахуванням законів розподілів концентрації газів для бездефектного та дефектного станів в умовах, коли діагностика проводиться за комплексом діагностичних параметрів. Використовуючи методи числового інтегрування, було розраховано ймовірності правильних і помилкових рішень для кожної з п’яти порівнюваних методик.

Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції

У роботі запропоновано модифікацію методу умовної деконволюції при використанні дискретних ортогональних перетворень. Подано алгоритми для реалізації методу в області трансформант Адамара та в базисі RTF (перетворення RTF відрізняється від перетворення Фур’є і є “калькою” різницевих методів). У базисі Адамара розв’язано головну задачу при реалізації алгоритму – знаходження оберненої матриці деградації образу за допомогою символьного методу формування такої матриці будь-якого порядку.

Візуалізація розподілу поверхневих провідностей методом зон провідності

Обґрунтовано використання методу модифікацій для розв’язання прямої задачі електроімпедансної томографії, що являє собою обчислення напруг по обводу контуру фантома при наданих у поточному наближенні розподілах поверхневих провідностей. Наведено класичний алгоритм розв’язання зворотної задачі електроімпедансної томогра-фії з використанням методу Ньютона–Рафсона, тобто уточнення поверхневих провідностей за результатами аналізу.

Комплексний аналіз ефективної швидкості передачі в адаптивних пакетних радіомережах

Метою дослідження є оцінка ефективності спільної роботи фізичного та канального рівнів пакетних радіомереж з адаптивним керуванням довжиною пакетів даних в умовах конкурентного доступу до радіоканалу. Для цього створено аналітичну модель у вигляді двох рівнянь, перше з яких визначає ймовірність успішної передачі на фізичному та канальному рівнях як функцію інтенсивності помилок у радіоканалі та протокольної надмірності формату пакетів.

Дослідження поверхневих процесів теплопереносу біологічних об’єктів за допомогою термографічного методу

Розроблено методику визначення ефективних теплових параметрів біологічних об’єктів. Проведено дослідження теплопровідності і теплоємності на поверхневому шарі шкірного покриву за допомогою інфрачервоної термографії в нормальних умовах і при штучному обмеженні кровопостачання з метою подальшого виявлення поверхневих порушень кровоплину як ознак патологічних станів.

Особливості використання методу регуляризації при розв’язанні оберненої задачі імпедансної томографії методом зон провідності

Розглянуто особливості використання методу регуляризації погано обумовлених матриць похідних від передаточних опорів (вузлових напруг) по поверхневих провідностях при розв’язанні задачі реконструкції образу в імпедансній томографії. Використання запропонованого методу зон провідності дає можливість радикально (в сотні разів) зменшити порядки матриць похідних порівняно з класичною моделлю фантома за використання методу скінченних елементів, що значно спрощує процедуру реконструкції образів.

Конвергенція фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ та мереж

Метою роботи є формування концепції конвергенції фіксованих і мобільних інформаційно-телекомунікаційних платформ і мереж, що надає користувачам єдиний безперервний сервіс незалежно від їх місця розташування та зміни технології дос-тупу, уможливлює спільне використання ресурсів мобільної і фіксованої мереж зв’язку. При впровадженні цієї концепції виникає множина конкуруючих методів і технологій реалізації, які потребують свого наукового обґрунтування.

Власні хвилі крос-хвилеводу

Мета статті – отримати алгоритми для розрахунку характеристик власних хвиль у крос-хвилеводі і продемонструвати їх можливості. Гранична задача розв’язана методом частинних областей. Методом моментів системи функціональних рівнянь, що випливають з гр ничних умов, зведені до однорідних систем лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР), порядок яких дорівнює де М і N – число доданків у розкладах полів у підобластях. З використанням специфічного вигляду СЛАР зведена до СЛАР меншого порядку, а саме – Проведено розрахунки критичних довжин хвиль основних Н і Е типів хвиль у крос хвилеводі.

Реалізація невзаємних електричних кіл пасивними компонентами

Стаття присвячена розробленню методу врахування невзаємних пасивних багатополюсників, що містять гіротропні середовища, під час аналізу електричних кіл із зосередженими параметрами на прикладі геліконових невзаємних пасивних пристроїв метрового та декаметрового діапазонів хвиль. На основі невзаємних ефектів поширення геліконових хвиль у замагніченій плазмі твердого тіла реалізовано невзаємні пасивні пристрої метрового діапазону хвиль. Базовим елементом для невзаємних пасивних пристроїв є невзаємний трансформатор на основі геліконового резонатора.

Моделювання іонізаційних і емісійних процесів у високовольтній електронно-іонній системі з холодним катодом та імпульсним генератором іонів

Розроблено математичну модель високовольтної електронно-іонної системи низького тиску з холодним катодом та імпульсним плазмовим енератором іонів, розміщеним за анодом. Модель основана на системі кінетичних рівнянь, які описують часову динаміку іонізаційних процесів за участю електронів, іонів та нейтралів після перезарядження іонів у плоскому міжелектродному проміжку і емісійних процесів на електродах, включаючи відбиття швидких атомів від катода і електронів від анода.