Електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій

Моделювання вольт-амперних характеристик тріодних технологічних джерел електронів високовольтного тліючого розряду

Статтю присвячено проблемам математичного моделювання енергетики тріодного високовольтного розрядного проміжку та визначенню його вольт-амперних характеристик. Отримано аналітичні співвідношення, які дають змогу розраховувати вольт-амперні характеристики тріодних джерел

Тонкоплівкові сонячні елементи на основі нанокристалічного кремнію

Встановлено переваги та недоліки заміщення аморфного кремнію нанокристалічним у тонкоплівкових сонячних елементах різної структури. Огляд вітчизняних і світових джерел показав технологічні шляхи ефективної заміни аморфного матеріалу нанокристалічним у кожній з трьох можливих конструкцій фотоелектричних перетворювачів: структурі з одним p-n-переходом, каскадній або багатошаровій структурах та НІТ-структурі.

Принципи організації адаптивної взаємодії відкритих систем

Розроблено принципи адаптивної взаємодії відкритих систем, що мінімізують службовий трафік і забезпечують інтеграцію різнорідного трафіка в конвергентних телекомунікаційних мережах. Використано методику порівняльного аналізу досягнень і невирішених проблем у відомих концепціях мереж NGN. Виділено три майбутніх покоління мереж NGN, які мають певні стадії розвитку та впровадження ключових технічних ідеї і технологій. Визначено, що ймовірна технологічна платформа NGN з пакетною комутацією має ознаки другого майбутнього покоління мереж.

Особливості побудови міських мереж передавання даних на базі технології МІТРІС

Наведено можливості побудови міських мереж передавання даних на базі мікрохвильової інтегрованої телерадіоінформаційної системи мультисервісного радіодоступу (технології МІТРІС) із використанням модемів кабельного стандарту DOCSIS. Подано опис i параметри системи та її складових частин: базової станції, ретрансляторів, вторинних концентраторів, абонентської станції. Розглянуто конкурентоспроможність та особливості реалізації міських мереж передавання даних на базі технології МІТРІС у діапазонах частот 10,15—10,30, 10,50—10,65 ГГц.

Дослідження тайм-ауту повторної передачі транспортного з’єднання в радіомережах, що самоорганізуються

Розглянуто ключовий аспект забезпечення надійності транспортного рівня мереж на основі стека TCP/IP, такий як тайм-аут повторної передачі даних. Вказано механізми підвищення ефективності транспортного з’єднання за рахунок адаптації тайм-ауту повторної передачі протоколу транспортного рівня до умов функціонування радіомереж, що самоорганізуються. Основою запропонованого нового методу визначення часу тайм-ауту повторної передачі пакетів є обчислення часу тайм-ауту для кожного маршруту окремо, а не сукупного часу очікування пакетів-квитанцій.

Оцінка часу затримки в мережах IP і MPLS при обслуговуванні повідомлень у складних багатотранзитних напрямках зв’язку

Запропоновано аналітичну модель класу гарантованої доставки пакетів у мережах IP/MPLS, призначену для відшукання можливостей прискорення передачі пакетів через транспортну мережу. Виконано порівняльну оцінку ефективності технологій IP і MPLS за часом мережевої затримки в процесі передачі пакетів по складному зіставному шляху. Величина затримки пакетів обраховується як сума затримок по шляху передачі інформації від відправника до адресата. Як змінні параметри використовуються кількість транзитних вузлів, довжина повідомлення (виражена в кількості пакетів), завантаженість ліній мережі.

Дослідження одноелементної діелектричної резонансної антени у випадку ортогонального розміщення діелектричного резонатора відносно смужкової лінії

Запропоновано конструкцію одноелементної діелектричної резонаторної антени, що живиться несиметричною смужковою лінією, у випадку ортогонального розміщення циліндричного діелектричного резонатора відносно лінії. Подано результати вимірювань основних характеристик антени. Проведено порівняння експериментальних значень коефіцієнта стоячої хвилі з теоретичним розрахунком і результатом математичного моделювання пристрою на ЕОМ. Наведено діаграми спрямованості антени. Запропоновано модифікацію початкової конструкції введенням короткозамкненого шлейфа.

Дослідження можливості передачі сигналу COFDM радіорелейною лінією

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень при передачі сигналу COFDM по радіорелейній лінії з використанням обладнання “Еврика” в діапазоні частот 12,75–13,25 ГГц. Досліджено вплив нелінійних спотворень у передавальному блоці на спектр вихідного сигналу при зміні рівня вхідної потужності. Розроблено схему проведення вимірювання нелінійних спотворень каналу передавання радіорелейної станції. Оцінено порогову чутливість приймального тракту та розраховано дальність зв’язку радіорелейної лінії.

Оцінка завадостійкості приймача, що реалізує “неенергетичний” спосіб прийому

Зроблено оцінку завадостійкості приймача надширокосмугових імпульсних сигналів, який реалізує “неенергетичний” спосіб прийому, в якому замість накопичення енергії імпульсів, що приймаються, виконується тимчасова селекція тих імпульсів, амплітуда яких перевищує усереднене значення шумів і завад. Відселектовані імпульси використовуються для запуску генератора імпульсів більшої тривалості та заданої амплітуди, які оброблюються пасивним погодженим фільтром.

Вплив параметрів тонкоплівкового діелектричного бар’єра на характеристики озонатора

Досліджено вплив параметрів тонкоплівкових і скляних діелектричних бар’єрів товщиною від 8 мкм до 1 мм на характеристики озонатора. Подано результати експериментального дослідження впливу на характеристики озонатора параметрів діелектричних бар’єрів з полімерних матеріалів (лавсану та фторопласту), кварцового скла і плівок SiO2, нанесених методом електронно-променевого випаровування в реакційному середовищі. Показано, що шорсткість електрода під діелектричним бар’єром зменшує величину напруги пробою останнього.