Проблеми енергозбереження

Енергетична сертифікація будівель

Проведено огляд європейських підходів до оцінки енергетичної ефективності будівель. Визначено їх переваги та недоліки. Досліджено можливості одного з підходів на прикладі навчальних корпусів НТУУ “КПІ” та визначено основні перешкоди, що ускладнюють застосування, а також призводять до неправильного трактування результатів. Запропоновано способи уточнення існуючих методологій та їх адаптування до умов України.

Підвищення енергоефективності паливних установок через активацію молекул-реагентів реакції горіння

Розглянуто один зі способів підвищення енергоефективності паливних установок, оснований на активації молекул-реагентів реакції горіння під дією поля коронного розряду. Теоретично обґрунтовано спосіб підвищення енергоефективності паливних установок за рахунок активації молекул від зовнішніх джерел.

Структурний аналіз енергоспоживання й енергозбереження в галузі освіти

Проведено структурний аналіз енергоспоживання об’єктів галузі освіти за напрямами: аналіз використання енергії; питомі показники споживання енергії об’єктами; визначення факторів, що впливають на енергоспоживання вищих навчальних закладів. З використанням даних про енергоспоживання, загальну площу будівель, відмінність умов фактичного року від нормативних визначено питоме енергоспоживання закладів, що надало можливість порівняння цих показників зі світовими аналогами та нормами, подальшого визначення енергоефективності об’єктів. Запропоновано класифікацію вищих навчальних закладів за показниками питомого енергоспоживання для подальшого розроблення підходів і методів оцінювання енергоефективності ВНЗ та їхніх будівель й розвитку засад системи енергоменеджменту галузі освіти в цілому.

Визначення розподілу магнітної індукції “магнітної пастки” для затримання іонів домішок рідини в напірному трубопроводі і його практична реалізація

Досліджено закономірності руху іонів домішок у водному середовищі під впливом поздовжнього магнітного поля. Визначено необхідну індукцію магнітного поля для створення “магнітної пастки” для іонів домішок у напірному трубопроводі. Розроблено рекомендації з проектування магнітного уловлювача іонів домішок у водному середовищі.

Економічно доцільний тепловий захист будівлі з різними джерелами теплоти

Розглядається вибір джерел тепла за допомогою методу руху грошових коштів в умовах зміни цін на енергоносії. Запропоновано функцію оптимізації руху грошових коштів, яка враховує теплозахисні властивості огороджень будівлі, вибрану систему опалення, зміну вартості в часі енергоносіїв, а також зміну вартості джерела тепла залежно від захисних властивостей огороджень будівлі, крім того, передбачає дисконтування грошових потоків. Проаналізовано доцільність врахування цих факторів.