Найденко В.І.

Найденко Віктор Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Власні хвилі крос-хвилеводу

Мета статті – отримати алгоритми для розрахунку характеристик власних хвиль у крос-хвилеводі і продемонструвати їх можливості. Гранична задача розв’язана методом частинних областей. Методом моментів системи функціональних рівнянь, що випливають з гр ничних умов, зведені до однорідних систем лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР), порядок яких дорівнює де М і N – число доданків у розкладах полів у підобластях. З використанням специфічного вигляду СЛАР зведена до СЛАР меншого порядку, а саме – Проведено розрахунки критичних довжин хвиль основних Н і Е типів хвиль у крос хвилеводі.

Періодична структура з поперечним електричним полем

Розв’язано задачу поширення електромагнітних хвиль у періодичній структурі з поперечним електричним полем в основній смузі пропускання. Площинами, перпендикулярними до поздовжньої координати, період структури розбито на дві підобласті. Використано метод частинних областей. Систему функціональних рівнянь, що випливає з граничних умов і умови періодичності, методом моментів зведено до системи лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР), порядок якої дорівнює (M+N+2) / 2, де М і N — число доданків у розкладах полів у підобластях. Далі цю СЛАР зведено до СЛАР в одній підобласті — першій або другій.

Дослідження характеристик L-подібного і крос-хвилеводу варіаційним методом

У пристроях НВЧ отримали застосування хвилеводи з однією та двома вставками — L-подібні та крос-хвилеводи, тому існує необхідність пошуку нових ефективних і швидких методів розрахунку характеристик таких хвилеводів. Для розрахунку власних значень хвиль L-подібного та крос-хвилеводу з довільними геометричними параметрами застосований варіаційний метод. Ортогональні по площі розглядуваних хвилеводів поліноми невідомі. Розглянуто кілька видів апроксимацій поля: на основі тригонометричних і степеневих функцій.

Еволюція радіоімпульсів, випромінених диполем Герця, при поширенні у вакуумі

Досліджено еволюцію радіоімпульсів, випромінених диполем Герця, що поширюються у вакуумі. На прикладі радіоімпульсу Гаусса розглянуто властивості полів та енергетичних характеристик у ближній, проміжній та дальній зонах. Спостерігаються суттєві зміни полів та енергетичних характеристик при переході від ближньої зони до дальньої.

Розрахунок силових ліній електричного поля власних хвиль відкритої гребінки

На основі чисельного розв’язку граничної задачі були розраховані і побудовані силові лінії електричного поля власних хвиль відкритої гребінки. Розподіл електричного поля в гребінці не є таким простим, як зображується звичайно.

Точність розрахунку дисперсії відкритої гребінки з нескінченно тонкими гребенями

Одержано співвідношення між порядком системи лінійних лгебричних рівнянь для амплітуд коливань у резонаторах та числом врахованих просторових гармонік, при яких знайдені розв’язки дисперсійного рівняння методом астинних областей для відкритої гребінки з нескінченно тонкими гребенями найбільш точні. Знайдено залежність відносної різниці розв’язків дисперсійного рівняння методу частинних областей та методу факторизації від фазового зсуву нульової просторової гармоніки на періоді гребінки.