Овсієнко О.Л.

Овсієнко Ольга Леонідівна, кандидат хімічних наук, заступник директора з наукової роботи Технологічного інституту Східноукраїнського університету імені Володимира Даля.

Синтез дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ): карбамідне осадження

З’ясовано умови синтезу дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ) карбамідним осадженням з розчинів сульфату та нітрату заліза (ІІІ). З метою встановлення необхідної кількості осаджувача проведено потенціометричне осаджувальне титрування розчинів сульфату та нітрату заліза (ІІІ) розчинами аміаку та гідролізованого карбаміду, викладено його результати. Також наведено результати досліджень властивостей осадів, одержаних з різних вихідних розчинів та різних за часом старіння, а саме їх фазовий склад і фільтрувальні властивості.

Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування нітратом цезію

Досліджено вплив промотуючих добавок Cs на каталітичну активність, селективність, стабільність, а також кристалічну структуру і морфологію Cu-Zn-Al-каталізатора низькотемпературної конверсії CO. Випробувано два варіанти внесення промотору: у прожарену і карбонатну каталізаторні маси. Встановлено, що внесення Cs в кількостях 1 і 3 % дає можливість зменшити вихід побічного метанолу в три і шість разів, відповідно. Добавки нітрату цезію знижують активність каталізатора в цільовому процесі конверсії СО пропорційно кількості промотору.

Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування форміатом цезію

Досліджено вплив промотуючих добавок форміату Cs на каталітичні й фізико-хімічні властивості Cu-Zn-Al-каталізатора низькотемпературної конверсії СО. Випробувано два варіанти внесення промотору: в прожарену і карбонатну каталізаторні маси. Встановлено, що внесення Cs у кількості 1 % дає змогу знизити активність каталізатора в побічній реакції утворення метанолу в 2–2,5 раза.