Задоянчук Н.В.

Задоянчук Ніна Василівна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про розв'язність нелiнiйних еволюцiйних рiвнянь ІІ порядку з некоерцитивними [i]W[sub][lambda][sub]0[/sub][/sub][/i]-псевдомонотонними відображеннями

Розглядається клас еволюційних рівнянь ІІ порядку з Wλ0-псевдомонотонними відображеннями. Методом Фаедо–Гальоркіна доведено розв'язність для класу еволюційних рівнянь з суттєво нелінійними некоерцитивними операторами, зокрема з операторами варіаційного числення. Одержано рівномірні апріорні оцінки в Lq(S;V'σ) на похідні наближених розв'язків. В порівнянні з [12, 13] одержані результати дають можливість досліджувати принципово ширші класи хвильових процесів з “нелінійним тертям”.