Макаренко О.С.

Макаренко Олександр Сергійович, доктор фізико-математичних наук, професор Навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ”.

Вплив Ni на фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості системи високоентропійних сплавів AlCrCoCuFeNiх (x = 0; 0,5; 1; 2; 3)

Досліджено фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості системи високоентропійних сплавів AlCrCoCuFeNiх (де х = 0; 0,5; 1; 2 і 3), отриманих методом вакуумно-дугової плавки. На основі рентгеноструктурного аналізу визначено фазовий склад сплавів залежно від зміни вмісту нікелю. Встановлено, що зі збільшенням вмісту нікелю фазовий склад сплавів змінюється від двофазного (суміш В2  ГЦК твердих розчинів) до однофазного (ГЦК твердий розчин).

Аналіз логістичного антисипаційного рівняння із сильною антисипацією

Стаття присвячена дослідженню логістичного рівняння із сильною антисипацією першого порядку, пошуку областей стійкості для її непорушних точок у просторі параметрів та формулюванню достатньої умови виникнення гіперінкурсії із накопиченням станів. Розглядається антисипаційна система (АС), що задана багатозначним оператором еволюції із двома селекторами.

Модель клітинного автомата з антисипацією

Розглянуто механізм запровадження властивості антисипації в клітинно-автоматні моделі. Як підґрунтя для досліджень було вибрано загальновідому гру “Життя” Дж. Конвея. Навіть у межах цієї простої моделі введення антисипації призводить до істотних змін у поведінці системи, результатом яких є поява кількох співіснуючих розв'язків. Типи поведінки, притаманні класичній грі “Життя”, справедливі і для антисипаційної версії, хоч тут вони проявляються на рівні множин конфігурацій. Проведено чисельні експерименти із запропонованою моделлю, наведено типові результати.