Терентьєв О.М.

Терентьєв Олег Маркович, кандидат технічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Аналіз інвестиційних і соціально-економічних процесів методами моделювання обмежених множин багатовимірних даних

Виконано аналіз розвитку регіону України з використанням статистичних даних. Розглянуто особливості побудови математичних моделей для аналізу та коротко- і середньострокового прогнозування регіональних макроекономічних процесів. Запропоновано підходи для побудови моделей на коротких часових вибірках із використанням сучасних методів інтелектуального аналізу даних — методу головних компонент, байєсівських мереж, регресії на лагових змінних, розширеної авторегресії та трендових поліномів.

Визначення розподілу магнітної індукції “магнітної пастки” для затримання іонів домішок рідини в напірному трубопроводі і його практична реалізація

Досліджено закономірності руху іонів домішок у водному середовищі під впливом поздовжнього магнітного поля. Визначено необхідну індукцію магнітного поля для створення “магнітної пастки” для іонів домішок у напірному трубопроводі. Розроблено рекомендації з проектування магнітного уловлювача іонів домішок у водному середовищі.

Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних

Розглянуто основні особливості фінансового аналізу діяльності підприємства, запропоновано технологію аналізу фінансових даних підприємства на основі оригінального інтегрованого підходу. На прикладах аналізу і прогнозування рівня продажів компанії, а також оцінювання дефолтів позичальників кредитів проілюстровано можливість застосування запропонованої технології. Наведено опис архітектури розробленої інформаційної системи підтримки прийняття рішень для комерційного банку.