Горобець С.В.

Горобець Світлана Василівна, доктор технічних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Агробактерії як потенційні продуценти магніточутливих наноструктур

Виявлено гомологи білків синтезу магнетиту групи Mam Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1 у протеомі агробактерій (АБ) та їх рослин-господарів. Ідентифікацію білків-гомологів здійснювали через проведення попарних вирівнювань за допомогою онлайн-ресурсу BLAST-NCBI. Встановлено, що штами симбіотичних і патогенних АБ, здатних до формування бульбочок коренів рослин, та їх типові рослини-господарі містять гомологи білків, без яких неможлива біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій – MamВ, MamМ, MamЕ та MamО.

Застосування магнітомічених клітин S. cerevisiae як біосорбенту на очисних спорудах

Досліджено сорбційну здатність магнітокерованого біосорбенту – клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae – стосовно вилучення іонів заліза (ІІ). Дослідження проводили на модельних розчинах і зразках стічних вод з м. Славутич (Чернігівська обл.). Магнітокерований біосорбент отримували модифікуванням хлібопекарських дріжджів Saccharomyces cerevisiae наночастинками магнетиту. Модифікування проводили механічним і багатовихровим магнітогідродинамічним перемішуванням суспензії дріжджів з наночастинками магнетиту.

Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах

Виходячи з того, що генетична основа механізму біомінералізації біогенних магнітних наночастинок є спільною для прокаріот й екаріот, у роботі перевірено гіпотезу про обов’язкову участь молекули феритину в процесі біомінералізації біогенних магнітних на ночастинок. Для цього методами порівняльної геноміки досліджено,чи всі магнітотаксисні бактерії мають у своєму геномі гени феритину. Проведено вирівнювання відомих трансльованих білків бактеріального феритину та феритинподібних білків з повними геномами МТБ, використовуючи програму blastn “BLAST on-line” за стандартних параметрів.

Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції

Метою роботи є аналіз схожості всіх білків магнітосомного острівця магнітотакисисних бактерій з геномами організмів трьох основних царств: бактерій, архей і еукаріот, для виявлення можливої загальної генетичної основи механізму біомінералізації внутріклітинних біогенних магнітних наночастинок (ВБМН).

Генетична регуляція та фенотиповий прояв властивостей біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини

Методами біоінформатики досліджено схожість між білками магнітосомного острівця магнітотаксисних бактерій і білками людини для встановлення ступеня гомології та визначення функціонального класу білків. Проаналізовано найбільш значимі збіги між генами магнітосомного острівця бактерій Magnetospirillum gryphiswaldense і генами людини. Важливіі вирівнювання знайдено в основному серед білків першого функціонального класу, без яких не можливий процес біомінералізації магнетиту в МТБ, а саме MamВ, MamЕ, MamА, MamN, MamО, MamМ.

Біофункціоналізація нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого мезо-2,3-димеркаптосукциновою кислотою

Статтю присвячено синтезу магніточутливих нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого мезо-2,3 димеркаптосукциновою кислотою з іммобілізованими біологічно активними компонентами (нормальним імуноглобуліном людини (Ig), 2-меркаптонікотиновою кислотою (2-МНК) та дослідженню фізико-хімічних характеристик наноколоїдних магнітних суспензій на їх основі. Розроблено методику хімічного модифікування поверхні однодоменного магнетиту тіольними групами.

Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharamyces cerevisiae

Розроблено та виконано порівняльну характеристику чотирьох методів оцінювання розмірів кластерів магнітних частинок. Для аналізу адекватності роботи цих методів як модельний об’єкт використовувався магнітокерований біосорбент на основі клітин S. cerevisiae. Отримано оціночні дані щодо глибини проникнення кластерів магнітних наночастинок в біомембрану та характерних розмірів кластерів і розкиду за розмірами магнітних наночастинок.

Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів

Вивчено вплив магнітного стану феромагнітної підкладки на морфологію осаду нікелю, отриманого методом електролізу. На основі проведеного статистичного аналізу показано, що за відсутності зовнішнього магнітного поля при електроосадженні нікелю залишкова намагніченість підкладки-дроту істотно впливає на розмірні характеристики сформованих дендритних структур. Досліджені магнітні властивості підкладки-дроту були візуалізовані за допомогою порошкових фігур Біттера.

Вплив магнітного поля на процес травлення сталі у водному розчині азотної кислоти

Досліджується вплив магнітного поля на процес травлення пластин сталі в розчині азотної кислоти при різному напрямку прокату, що утворюється при виготовленні сталі. Знайдено часові залежності для зміни маси стравленої сталі в магнітному полі та без нього в слабкому розчині азотної кислоти за умови попередньої дії змінного магнітного поля на сталеві пластини до травлення.

Очищення стічних вод від іонів купруму (ІІ) магнітокерованим біосорбентом за допомогою високоградієнтних феромагнітних насадок

Запропоновано спосіб очищення розчинів від іонів купруму за допомогою високоградієнтних магнітних насадок. Розроблено спосіб виготовлення високоградієнтних феромагнітних насадок з дендритною структурою та досліджено їх ефективність. Показано різницю ефективності очищення розчинів за допомогою дендритної і бездендритної насадок. Доведено вищу ефективність дендритної насадки порівняно з бездендритною. Показано, що використання магнітокерованих біосорбентів і високоградієнтних магнітних сепараторів дає можливість з високою ефективністю до 98 % очищати робочі середовища від іонів купруму.