Шевченко О.М.

Шевченко Олена Миколаївна, аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Енергетична сертифікація будівель

Проведено огляд європейських підходів до оцінки енергетичної ефективності будівель. Визначено їх переваги та недоліки. Досліджено можливості одного з підходів на прикладі навчальних корпусів НТУУ “КПІ” та визначено основні перешкоди, що ускладнюють застосування, а також призводять до неправильного трактування результатів. Запропоновано способи уточнення існуючих методологій та їх адаптування до умов України.

Структурний аналіз енергоспоживання й енергозбереження в галузі освіти

Проведено структурний аналіз енергоспоживання об’єктів галузі освіти за напрямами: аналіз використання енергії; питомі показники споживання енергії об’єктами; визначення факторів, що впливають на енергоспоживання вищих навчальних закладів. З використанням даних про енергоспоживання, загальну площу будівель, відмінність умов фактичного року від нормативних визначено питоме енергоспоживання закладів, що надало можливість порівняння цих показників зі світовими аналогами та нормами, подальшого визначення енергоефективності об’єктів. Запропоновано класифікацію вищих навчальних закладів за показниками питомого енергоспоживання для подальшого розроблення підходів і методів оцінювання енергоефективності ВНЗ та їхніх будівель й розвитку засад системи енергоменеджменту галузі освіти в цілому.