Романенко В.Д.

Романенко Віктор Демидович, доктор технічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження стійкості одновимірних і багатовимірних систем із різнотемповою дискретизацією

Досліджується стійкість та мінімальна фазовість різнотемпових одновимірних та багатовимірних динамічних систем. Показано, що перехід від однотемпової до відповідної різнотемпової моделі не порушує властивості стійкості та мінімальної фазовості. Виведено співвідношення між нулями і полюсами однотемпової та різнотемпової моделей.

Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу євро/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією

Розроблено модель курсу євро/долар з двома авторегресивними членами, одинадцятьма вхідними збуреннями з дискретизацією даних п’ять днів або місяць та двома керуваннями з дискретизацією п’ять днів. Збурення підбиралися таким чином, щоб, враховуючи теоретичний матеріал з цієї теми, досягнути максимально гарного результату по якості на такому незначному горизонті часу. Дискретизація п’ять днів характеризується значними спекулятивними коливаннями, що потребує частого підстроювання коефіцієнтів моделі.

Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією

Введено поняття максимальної умовної вибіркової дисперсії нев’язки співвідношення. Розглянуто метод синтезу моделей GARCH з метою прогнозування цих дисперсій для багатовимірних гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малим періодом квантування, а вихідних координат – з великим. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано матрично-поліноміальними моделями з різнотемповою дискретизацією. Адаптивна настройка коефіцієнтів моделей GARCH здійснюється на основі рекурентного методу найменших квадратів. Наведено результати експериментальних досліджень.

Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією

Розроблено структуру моделі курсу гривня/долар у формі ARMAX. На вхід моделі подається сім збурень і одне управління, які вимірюються в різні часові інтервали. Розглянуто різнотемпову модель, де вихідна координата й управління вимірюються подекадно, а збурення мають три темпи дискретизації: подекадно, щомісячно і щоквартально. На основі цієї моделі запропоновано і протестовано підхід до прийняття оптимального рішення на основі критерію прийняття оптимального рішення у вигляді узагальненої дисперсії.

Розробка системи координуючого цифрового керування термозмішувальною установкою при дії зовнішнього збурення

Запропоновано алгоритм керування термозмішувальною установкою з метою стабілізації рівня води і температури при дії нестаціонарного зовнішнього збурення (споживання води). Показано, що для підвищення якості керування необхідно вводити додатковий координуючий контур керування по співвідношенню вихідних координат. Запропоновано конкретні закони керування основного і координуючого регуляторів. Проведено чисельне моделювання для підтвердження ефективності даного алгоритму.