Воронов С.О.

Воронов Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, заступник проректора з наукової роботи Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Кремнієві фотопомножувачі як альтернативна система фотопомножувачів детектора нейтральних частинок на електрон-протонних прискорювачах

Вимірювання подій утворення частинок, зокрема фотонів, є потужним інструментом для вивчення субатомних складових Всесвіту. Мета дослідження полягає в розгляді розміщення в детекторі, властивостей та в запровадженні оновлення системи фотопомножувачів детектора ZEUS для можливого застосування на майбутніх електрон-протонних прискорювачах. Найбільш важливою частиною детектора ZEUS, особливо при вимірі нейтральних частинок, таких як фотони, є калориметр ZEUS, заснований на явищі випускання фотона зі збудженого електрона, який повертається до більш низького рівня енергії.

Реконструкція адронних струменів з використанням кластерних алгоритмів і сучасних статистичних методів аналізу даних у фізиці високих енергій

У широкому спектрі статистичних обробок даних у фізиці високих енергій використовуються кластерні струменеві алгоритми та засоби для мінімізації функцій. Метою дослідження є обґрунтування прийнятності до застосування програм FastJet і MINUIT, що надають потужний інструментарій для знаходження струменів з даних і моделей Монте- Карло після відбору подій та для подальшої апроксимації методом найменших квадратів.

Кореляційний аналіз характеристик блиску і гладкості паперового полотна з метою їх контролю в технологічному потоці

Експериментально досліджено характеристики блиску і гладкості паперового полотна з метою створення методу їх технологічного контролю. Методом статистичного аналізу доведено, що між ними існує нелінійна кореляційна залежність. Розраховано параметри рівняння регресії, яке має параболічну форму. Знайдено, що для кутів падіння світлового променя 70–80° параметр щільності кореляційного зв’язку – кореляційне відношення – має значення 0,80–0,85.

Метод технологічного контролю блиску стрічкових і листових матеріалів

Запропоновано метод технологічного контролю блиску стрічкових і листових матеріалів на основі вимірювання відношення відображеного дзеркального світлового потоку від контрольованого матеріалу до повного падаючого світлового потоку. Показано, що вимірювання блиску різних видів матеріалів (паперу, картону, деревно-волокнистих плит тощо) треба проводити при кутах не менше 75°, чим забезпечується найбільша чутливість методу і якнайменший вплив кольоровості матеріалу. Похибка вимірювання методу при використанні еталонів Міжнародної комісії з освітлення не перевищує 2 %.