Корнілович Б.Ю.

Корнілович Борис Юрійович, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Очищення забруднених вод від сполук Cr та U з використанням стовпчастих Al- і Al/Fе-глин

Проведено комплексне дослідження адсорбційних властивостей глинистих мінералів, модифікованих полігідроксокомплексами (ПГК) заліза й алюмінію відносно видалення іонів важких металів з водного середовища. Для встановлення особливостей зміни структури інтеркальованих мінералів було використано методи рентгенівської дифракції, адсорбції азоту з розрахунками питомої поверхні та розподілу пор за розмірами й адсорбції іонів хрому (VI) та урану (VI) з водних розчинів при різних значеннях рН.

Одержання солом’яних волокнистих напівфабрикатів пероцтовим способом делігніфікації

Досліджено вплив основних технологічних параметрів процесу отримання солом’яних волокнистих напівфабрикатів пероцтовим способом делігніфікації. Отримано рівняння регресії процесу одержання солом’яних волокнистих напівфабрикатів з використанням методу повного факторного експерименту. Визначено основні характеристики процесу пероцтової делігніфікації пшеничної соломи.

Структуроутворення в дисперсіях монтморилоніту за наявності четвертинних амонієвих солей

Метою роботи є дослідження впливу катіонних ПАР – четвертинних солей амонію – на структуроутворення в суспензіях монтмори-лоніту. Для цього вивчалися реологічні та колоїдно-хімічні властивості таких систем. На основі рентгенофазового аналізу встановлено близьке до паралельного розміщення молекул ПАР відносно базальної поверхні мінералу при значеннях міжшарового простору 1,6 нм. За допомогою реометрії отримано криві течії та відповідні значення граничних напружень зсуву для дисперсій монтморилоніту за наявності катіонних ПАР.

Структуроутворення в керамічних матрицях для іммобілізації цезію

Вивчено процеси структуроутворення при термічній обробці шламів очистки радіоактивно забруднених цезієм вод із використанням сорбентів на основі глинистих мінералів і цеолітів. Визначено структурно-механічні властивості зразків та оптимальні умови їх термообробки з метою отримання на їх основі кристалічних структур із найбільш ефективними фізико-механічними властивостями. Досліджено механічну та хімічну стійкість керамічних матриць, що утворюються.

Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин

Досліджено особливості процесу сорбції аніонних і катіонних форм урану (VI), а також його карбонатних комплексів. Методом модифікування природного глинистого мінералу монтморилоніту катіонною ПАР (ГДТМА) отримано сорбенти для вилучення урану з вод. Встановлено сорбційні властивості вихідного та модифікованих зразків з використанням рентгенофазового, ІЧ-спектроскопічного, турбідиметричного та адсорбційного методів аналізу та доведено ефективність їх застосування для вилучення урану з вод.

Сорбційно-відновлювальне очищення підземних вод від сполук урану

Вивчено процеси сорбційно-відновлювального очищення забруднених сполуками урану вод різними активними агентами. Об’єктом дослідження було взято підземні води, відібрані із свердловин біля хвостосховища відходів переробки уранових руд Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого поблизу м. Жовті Води. Як активні агенти використовувалися активний мул Бортницької станції аерації і порошок заліза Fe0.