Ковальчук І.А.

Ковальчук Ірина Андріївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

Очищення забруднених вод від сполук Cr та U з використанням стовпчастих Al- і Al/Fе-глин

Проведено комплексне дослідження адсорбційних властивостей глинистих мінералів, модифікованих полігідроксокомплексами (ПГК) заліза й алюмінію відносно видалення іонів важких металів з водного середовища. Для встановлення особливостей зміни структури інтеркальованих мінералів було використано методи рентгенівської дифракції, адсорбції азоту з розрахунками питомої поверхні та розподілу пор за розмірами й адсорбції іонів хрому (VI) та урану (VI) з водних розчинів при різних значеннях рН.

Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин

Досліджено особливості процесу сорбції аніонних і катіонних форм урану (VI), а також його карбонатних комплексів. Методом модифікування природного глинистого мінералу монтморилоніту катіонною ПАР (ГДТМА) отримано сорбенти для вилучення урану з вод. Встановлено сорбційні властивості вихідного та модифікованих зразків з використанням рентгенофазового, ІЧ-спектроскопічного, турбідиметричного та адсорбційного методів аналізу та доведено ефективність їх застосування для вилучення урану з вод.

Сорбційно-відновлювальне очищення підземних вод від сполук урану

Вивчено процеси сорбційно-відновлювального очищення забруднених сполуками урану вод різними активними агентами. Об’єктом дослідження було взято підземні води, відібрані із свердловин біля хвостосховища відходів переробки уранових руд Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого поблизу м. Жовті Води. Як активні агенти використовувалися активний мул Бортницької станції аерації і порошок заліза Fe0.