Маковецький О.Л.

Маковецький Олександр Лаврович, кандидат технічних наук, інженер Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Структуроутворення в дисперсіях монтморилоніту за наявності четвертинних амонієвих солей

Метою роботи є дослідження впливу катіонних ПАР – четвертинних солей амонію – на структуроутворення в суспензіях монтмори-лоніту. Для цього вивчалися реологічні та колоїдно-хімічні властивості таких систем. На основі рентгенофазового аналізу встановлено близьке до паралельного розміщення молекул ПАР відносно базальної поверхні мінералу при значеннях міжшарового простору 1,6 нм. За допомогою реометрії отримано криві течії та відповідні значення граничних напружень зсуву для дисперсій монтморилоніту за наявності катіонних ПАР.

Сорбційно-відновлювальне очищення підземних вод від сполук урану

Вивчено процеси сорбційно-відновлювального очищення забруднених сполуками урану вод різними активними агентами. Об’єктом дослідження було взято підземні води, відібрані із свердловин біля хвостосховища відходів переробки уранових руд Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого поблизу м. Жовті Води. Як активні агенти використовувалися активний мул Бортницької станції аерації і порошок заліза Fe0.