Електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій

Мовленнєві корпуси як засоби створення та зберігання зразкових мовленнєвих сигналів

Мовленнєві корпуси є важливою складовою частиною інструментарію сучасних дослідників у таких галузях, як корекція мовних сигналів, розроблення та тестування елементів телекомунікаційних систем і систем автоматичного розпізнавання мови. У статті виконано пошук елементів технології порівняно швидкої побудови звукової частини корпусів зашумленого українського мовлення. З цією метою розглянуто характеристики найбільш вживаних сучасних корпусів зашумленого мовлення, що дало можливість сформулювати принципи розроблення таких корпусів.

Визначення параметрів якості мережі мобільного зв’язку MVNO технології LTE з використанням тензорного аналізу

Запропоновано послідовність дій для визначення параметрів якості мережі мобільного зв’язку E-UTRAN LTE/MVNO для вибору оптимальної конфігурації з’єднань мережевих об’єктів. Для дослідження параметрів якості функціонування мережі LTE/MVNO використано тензорний метод декомпозиції мережної архітектури з метою отримання оптимальної конфігурації з’єднань об’єктів мережі за умов заданих значень затримки з використанням критерію максимального значення пропускної спроможності.

Періодична структура з поперечним електричним полем

Розв’язано задачу поширення електромагнітних хвиль у періодичній структурі з поперечним електричним полем в основній смузі пропускання. Площинами, перпендикулярними до поздовжньої координати, період структури розбито на дві підобласті. Використано метод частинних областей. Систему функціональних рівнянь, що випливає з граничних умов і умови періодичності, методом моментів зведено до системи лінійних алгебричних рівнянь (СЛАР), порядок якої дорівнює (M+N+2) / 2, де М і N — число доданків у розкладах полів у підобластях. Далі цю СЛАР зведено до СЛАР в одній підобласті — першій або другій.

Вплив стратегій керування довжиною пакетів на ефективність МАС-рівня пакетних радіомереж

Досліджено підвищення ефективності пакетних радіомереж на рівні керування доступом до радіоканалу. Для цього здійснено огляд відомих стратегій керування довжиною пакетів і виявлено неповноту набору комбінацій зміни вектора довжини пакетів з можливими станами радіоканалу в протоколах множинного доступу з контролем сигналу несучої. Запропоновано три нові стратегії зміни довжини пакетів, які роблять вичерпним означений набір комбінацій.

Нестабільність амплітудно-частотної характеристики високовольтного подільника напруги, зумовлена неідентичністю елементів його високовольтного плеча

На основі проведення багаторазових вимірювань визначено реальний розподіл значень ємності конденсаторів високовольтного плеча подільника напруги з допуском відхилення від номіналу ± 5 %. Показано, що цей розподіл є асиметричним відносно номінального значення (22 нФ). Проведено перенормування отриманого розподілу відносно середнього значення ємності конденсаторів. Досліджується вплив реального розподілу ємностей конденсаторів на нестабільність амплітудно-частотної характеристики високовольтного подільника напруги.

Синтез нейромережевої системи автоматичного регулювання рівня води в барабані котла енергоблока ТЕС

Синтезовано інтелектуальну систему автоматичного регулювання (САР) рівня води барабанного котла енергоблока, діючу на основі теорії нейронних мереж. Розроблено математичну модель об’єкта дослідження. Аналіз показників якості перехідних процесів при різних режимах роботи парового котла засвідчив, що традиційна САР має істотні недоліки, пов’язані зі значним часом регулювання і першим відхиленням. Для вдосконалення традиційної САР та підвищення її ефективності запропоновано використовувати нейромережевий підхід в управлінні.

Експериментальне вивчення особливостей руху плівки води в структурі сітки

Експериментально вивчено вплив на товщину плівки на сітчастій поверхні характеристик сітки, конструкції зрошувача та густини зрошення. Дослідження проводилося шляхом зрошення сітчастої поверхні водою, що подавалася через зрошувач певного типу за відсутності потоку повітря. Товщина плівки на сітці визначалася емпірично через визначення кількості утримуваної води. Остання встановлювалася методом відсікання, відносна похибка експерименту не перевищує 6 %.

Тензорна модель буферизації портів цифрового комутатора

Метою дослідження є розроблення тензорної моделі розподілу буферної пам’яті між портами вводу-виводу цифрового мережевого комутатора. Для реалізації мети використано метод розділених списків, у якому кожен зовнішній фізичний порт комутатора має внутрішні транзитні буфери вводу-виводу для кожного з інших зовнішніх портів. У результаті введено поняття нульового порту комутатора, що з’єднує зовнішні порти з самим комутатором як об’єктом адресації. Побудовано матрицю буферизації портів комутатора і визначено кватерніон для довільної пари портів.

Дослідження характеристик L-подібного і крос-хвилеводу варіаційним методом

У пристроях НВЧ отримали застосування хвилеводи з однією та двома вставками — L-подібні та крос-хвилеводи, тому існує необхідність пошуку нових ефективних і швидких методів розрахунку характеристик таких хвилеводів. Для розрахунку власних значень хвиль L-подібного та крос-хвилеводу з довільними геометричними параметрами застосований варіаційний метод. Ортогональні по площі розглядуваних хвилеводів поліноми невідомі. Розглянуто кілька видів апроксимацій поля: на основі тригонометричних і степеневих функцій.

Метод ретрансляції надширокосмугових імпульсних радіосигналів у мережах Ad-Hoc

Запропоновано метод ретрансляції окремих імпульсів і їх наборів (чіпсетів) у радіомережах Ad-Hoc, що використовують імпульсні надширокосмугові радіосигнали. Запропонований метод, на відміну від методу “прийняв—запам’ятав—передав” (“store-and-forward”), дає можливість ретранслювати сигнали із затримкою на тривалість одного чіпсета для кожного проміжного вузла. Це дає виграш у часі до- ставки пакета кінцевому одержувачу, тому що проміжні вузли ретранслюють лише біти даних замість зборки всього пакета цілком.