Електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій

Плазмові реактори для генерації озону на коронному розряді з вторинними емітерами електронів

Проведено дослідження різних за конструкцією електродних систем плазмохімічних реакторів на безстримерному коронному розряді з вторинними емітерами електронів та визначення ефективності з генерації озону. Знайдено емпіричну залежність між вихідною концентрацією озону C, струмом розряду I та потоком кисню Q для реакторів із голковими електродами.

Еволюція радіоімпульсів, випромінених диполем Герця, при поширенні у вакуумі

Досліджено еволюцію радіоімпульсів, випромінених диполем Герця, що поширюються у вакуумі. На прикладі радіоімпульсу Гаусса розглянуто властивості полів та енергетичних характеристик у ближній, проміжній та дальній зонах. Спостерігаються суттєві зміни полів та енергетичних характеристик при переході від ближньої зони до дальньої.

Розпізнавання сигналів фонендоскопії в просторі лінійних спектральних параметрів найвищої регресії

Досліджено два нових ефективних простори перетворень — простір лінійних спектральних проекцій найвищої регресії та простір лінійних спектральних частот найвищої регресії, а також класичні простори лінійних спектральних проекцій, лінійних спектральних частот, коефіцієнтів відбиття та коефіцієнтів лінійного прогнозування. Дано порівняння результатів побудови класифікаторів сигналів фонендоскопії при використанні відображення образів у простір рішень з мінімальною середньоквадратичною похибкою

Розрахунок силових ліній електричного поля власних хвиль відкритої гребінки

На основі чисельного розв’язку граничної задачі були розраховані і побудовані силові лінії електричного поля власних хвиль відкритої гребінки. Розподіл електричного поля в гребінці не є таким простим, як зображується звичайно.

Варіанти біоімпедансометрії при вивченні вікової фізіології людини

Досліджено можливості і особливості адекватної реалізації різних методологій імпедансометрії. Проведене двома незалежними методиками дослідження показує, що біоімпедансометрія може бути ефективним методом вивчення інволютивних процесів вікової фізіології людини при використанні як двочастотної, так і одночастотної методики, особливо при умові розрахунку вторинних показників повного імпедансу тіла людини – коефіцієнта поляризації і кута зсуву фаз. Отримані результати дають можливість визначення нових напрямків проектування технічних засобів біоімпедансометрії.

Модель прямого каналу системи широкосмугового радіодоступу з диференційованими послугами гарантованої передачі

Формулюється проста аналітична модель класу гарантованої передачі диференційованих послуг по безпроводових каналах. Виходячи з припущення про повільні завмирання в каналі і використовуючи метод керування чергами RIO (Random Early Detection Input/Output – випадкове раннє виявлення на вході/виході), було отримано вирази для визначення параметрів, що характеризують послуги, надані різним типам пакетів. Хоча модель є спрощеною, вона ефективна для обчислення, і отримані результати близькі до даних імітаційного моделювання процесу.

Розпізнавання голосних звуків “а”, “о”, “у”, “е” української мови

Запропоновано алгоритм класифікації і класифікатори для ідентифікації звукових сигналів. Висока чутливість класифікаторів проілюстрована на прикладі розпізнавання звуків “а”, “о”, “у”, “е”.

Вейвлет-аналіз дискретних сигналів для довільних масштабів

Розглянуто особливості неперервного вейвлет-аналізу дискретних сигналів. Запропоновано новий метод розрахунків коефіцієнтів неперервного вейвлет-перетворення искретних сигналів для випадку, коли материнська вейвлет-функція не має точного математичного виразу, а задана лише воїми значеннями в моменти відліків. Застосування розробленого алгоритму проілюстровано на прикладі розрахунку значень масштабованої адаптованої материнської вейвлет-функції для довільних масштабних коефіцієнтів стиснення та розтягу.

Оптичні і пасивувальні властивості нітриду кремнію

Розглянуто фізико-технологічні процеси підвищення ефективності перетворення фотоелектричних перетворювачів на основі монокристалічного і мультикристалічного кремнію. Досліджено оптичні і пасивувальні властивості плівок нітриду кремнію, отриманих плазмохімічним осадженням.

Точність розрахунку дисперсії відкритої гребінки з нескінченно тонкими гребенями

Одержано співвідношення між порядком системи лінійних лгебричних рівнянь для амплітуд коливань у резонаторах та числом врахованих просторових гармонік, при яких знайдені розв’язки дисперсійного рівняння методом астинних областей для відкритої гребінки з нескінченно тонкими гребенями найбільш точні. Знайдено залежність відносної різниці розв’язків дисперсійного рівняння методу частинних областей та методу факторизації від фазового зсуву нульової просторової гармоніки на періоді гребінки.