Коршевнюк Л.О.

Коршевнюк Лев Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи

Розглянуто проблему формального опису загальної постановки задачі комплексного керування ризиками в цілому для досліджуваної системи. Необхідність звернення до таких постановок зумовлена тим, що існуючі підходи мають локальний несистемний характер дослідження ризиків, непридатні для врахування різної та міждисциплінарної природи ризиків, не здатні подолати проблеми каскадних ризиків.

Ефективна реалізація ЕМ-алгоритму з використанням технології GPGPU

У статті розглядається модифікація алгоритму максимізації математичного сподівання (ЕМ-алгоритму) для підвищення його швидкодії за допомогою збільшення ступеня паралелізму при реалізації на графічному процесорі. Результат забезпечу-ється розв’язанням класичної задачі розділення суміші гауссових випадкових вели-чин. Реалізація алгоритму була виконана на одному і двох 8-ядерних процесорах, а також на графічному процесорі загального призначення.

Аналіз інвестиційних і соціально-економічних процесів методами моделювання обмежених множин багатовимірних даних

Виконано аналіз розвитку регіону України з використанням статистичних даних. Розглянуто особливості побудови математичних моделей для аналізу та коротко- і середньострокового прогнозування регіональних макроекономічних процесів. Запропоновано підходи для побудови моделей на коротких часових вибірках із використанням сучасних методів інтелектуального аналізу даних — методу головних компонент, байєсівських мереж, регресії на лагових змінних, розширеної авторегресії та трендових поліномів.

Діагностування технічних об’єктів на основі штучних імунних систем і байєсівських мереж

Запропоновано узагальнену інформаційну технологію побудови штучних імунних систем для розв’язання задач технічного діагностування, яка вирізняється універсальністю застосування і дає змогу створювати математичний опис дрейфу параметрів та виявляти аномалії в роботі складної технічної системи. Розроблено нові метод і алгоритм виявлення місця й типу відмови складної технічної системи за допомогою байєсівської мережі та критеріїв інформативності.