Голуб Н.Б.

Голуб Наталія Борисівна, кандидат хімічних наук, доцент, доцент, заступник завідувача кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Математичне моделювання продукування метану в процесі ферментації

Запропоновано математичну модель для дослідження ферментативного процесу продукування метану при зміні концентрації оцтової кислоти, що утворюється під час ферментації. В основі розрахунку математичної моделі прийнято реактор з режимом ідеального змішування. Як сировину для продукування метану мікроорганізмами вибрано суміш посліду свійських птахів і відходів кукурудзи. Процес ферментації проводили в анаеробних умовах за температури 372 С. Вміст метану в біогазі та концентрацію оцтової кислоти встановлювали методами хроматографії.

Вплив іонів лужних металів на приріст біомаси та накопичення ліпідів(метаболізм) у chlorella vulgaris

Досліджено вплив поживного середовища на приріст біомаси водоростей виду Chlorella vulgaris. Методами мікроскопії, одно- і двовимірної тонкошарової хроматографії за використання математичних методів інтерполяції та апроксимації даних було показано, що зменшення концентрації нітрогену, збільшення солоності та концентрації іонів калію різко зменшують приріст біомаси. Кількість ліпідів за умов нестачі нітрогену, помірної солоності (2,5 г/л NaCl) та при сумісній дії обох факторів збільшується на 10—15 %. При цьому зростає вміст жирних кислот і кількість мінорних фракцій.

Умови формування і структура мікробних плівок

Проаналізовано умови (температура, рН, фізико-хімічні особливості структури основи, рідкого поживного середовища, поверхні мікроорганізмів, масообмінні процеси), які впливають на оптимальний розвиток мікробної плівки, в тому числі анодної біоплівки, яка формується безпосередньо на аноді мікробного паливного елемента. Встановлено, що на якість і властивості плівки впливають позаклітинна полімерна матриця та наявність кворум-сенсингу між членами мікробного угруповання.