Дем’яненко І.В.

Дем’яненко Ірина Володимирівна, аспірантка, асистент кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах

Виходячи з того, що генетична основа механізму біомінералізації біогенних магнітних наночастинок є спільною для прокаріот й екаріот, у роботі перевірено гіпотезу про обов’язкову участь молекули феритину в процесі біомінералізації біогенних магнітних на ночастинок. Для цього методами порівняльної геноміки досліджено,чи всі магнітотаксисні бактерії мають у своєму геномі гени феритину. Проведено вирівнювання відомих трансльованих білків бактеріального феритину та феритинподібних білків з повними геномами МТБ, використовуючи програму blastn “BLAST on-line” за стандартних параметрів.

Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharamyces cerevisiae

Розроблено та виконано порівняльну характеристику чотирьох методів оцінювання розмірів кластерів магнітних частинок. Для аналізу адекватності роботи цих методів як модельний об’єкт використовувався магнітокерований біосорбент на основі клітин S. cerevisiae. Отримано оціночні дані щодо глибини проникнення кластерів магнітних наночастинок в біомембрану та характерних розмірів кластерів і розкиду за розмірами магнітних наночастинок.