Касіцький О.В.

Касіцький Олексій Вікторович, аспірант Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Ефективна реалізація ЕМ-алгоритму з використанням технології GPGPU

У статті розглядається модифікація алгоритму максимізації математичного сподівання (ЕМ-алгоритму) для підвищення його швидкодії за допомогою збільшення ступеня паралелізму при реалізації на графічному процесорі. Результат забезпечу-ється розв’язанням класичної задачі розділення суміші гауссових випадкових вели-чин. Реалізація алгоритму була виконана на одному і двох 8-ядерних процесорах, а також на графічному процесорі загального призначення.

Метод покоординатного спуску з евристикою середньозваженого напрямку

Запропоновано евристику для методу покоординатного спуску, що істотно покращує збіжність методу на “поганих” для нього функціях. Описано теоретичне обґрунтування ефективності евристики. Запропоновано ефективну реалізацію методу покоординатного спуску з евристикою середньозваженого напрямку на мові програмування C++. На прикладі відомих тестових функцій експериментально отримано оцінки якості роботи досліджуваного методу порівняно з градієнтними методами та методом Розенброка. Показано сильні і слабкі сторони запропонованого методу.