Ульберг З.Р.

Ульберг Зоя Рудольфівна, доктор хімічних наук, професор, директор Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України.

Ремедіація забруднених важкими металами біоколоїдних осадів муніципальних стічних вод

Стаття присвячена експериментальному обґрунтуванню технології видалення важких металів із забруднених ними мулів муніципальних стічних вод через активізацію життєдіяльності мулових біоценозів з утворенням метаболітів, які зв’язують метали в стійкі водорозчинні комплекси. Порівняно ефективність видалення важких металів з мулового осаду біохімічної очистки муніципальних стічних вод при біовилуговуванні за участю гетеротрофних і хемотрофних мікроорганізмів і при хімічному вилуговуванні. Показано переваги процесу біовилуговування металів в умовах ацидогенного гетеротрофного метаболізму.