Богушевський В.С.

Богушевський Володимир Святославович, доктор технічних наук, професор, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Керування киснево-конвертерною плавкою в замкненому режимі

Робота виконувалася з метою підвищення ефективності киснево-конвертерної плавки завдяки побудові системи замкненого керування. Створення моделей киснево-конвертерної плавки здійснювалося на основі комбінованого методу моделювання, який включає детермінований, ймовірнісний та евристичний підходи, методів автоматичної класифікації і позитивного досвіду попереднього керування. Розроблена замкнена система включає в себе статичну, динамічну і замкнену моделі керування киснево-конвер¬терним процесом виробництва сталі.

Модель доводки киснево-конвертерної плавки сталі за заданою температурою і вмістом вуглецю

З метою підвищення точності керування процесом доведення конвертерної плавки створено низку математичних моделей керування. Модель плавки створювалась для розрахунку шихти (“статичне керування”), керування плавкою в процесі продувки (“динамічне керування”) та доведення плавки після виміру вмісту вуглецю і температури ванни без переривання продувки і розрахунку розкиснювачів. Досліджено вплив керуючих діянь на процес доведення конвертерної плавки. Розроблено статичну модель керування додувкою плавки, в основу якої покладено керування за плавкою “позитивного досвіду”.

Вплив параметрів устаткування конвертера на собівартість сталі

Досліджено вплив технологічних і людських факторів, удосконалення процесу й організації виробництва на собівартість сталі. До технологічних факторів належать основність шлаку, стійкість футерівки, інтенсивність подачі кисню, зміна частки азоту в металі, чистота дуття, умови шлакоутворення. Отримано статистичну залежність між стій¬кістю футерівки й основністю шлаку. Встановлено, що одними з найважливіших факторів, що впливають на стійкість футерівки, є температура ванни, хімічний склад шлаку, тривалість продувки й простою агрегату.

Контроль динаміки ванни по ходу продувки як складова системи керування конвертерною плавкою

Теоретично обґрунтовано й уточнено моделі контролю динаміки ванни по ходу продувки. Дослідження проведено на конвертерах 160 т і охоплювало контроль динаміки зневуглецювання й зміни температури ванни. Під час обробки результатів застосовувались детерміновані та статистичні методи.

Прогнозування температурного режиму ванни плавильної печі

На основі системного розгляду явищ теплопереносу в плавильній печі отримано співвідношення по кінетиці перехідного процесу швидкості зміни температурного збурення ванни від введення твердої металошихти. Використовуючи експериментальні дані та співвідношення теорії подібності, на основі фізичного моделювання знайдено загальний вигляд виразу потужності хвильового процесу ванни без інтегрування диференційних рівнянь. Отримано критеріальне рівняння теплопереносу при розвинутій турбулентності потоку для внутрішньої задачі.

Керування конвертерною плавкою в умовах енергозберігаючої технології

Створено модель керування температурним режимом ванни конвертера для різних конструкцій фурм на основі теоретичного обґрунтування процесів окиснення вуглецю й аналізів процесів тепловиділення, що проходять при цьому. Проведено аналіз наявних методів регулювання конвертерного процесу за енергозберігаючою технологією. Досліджено вплив відстані фурми до рівня спокійного металу на теплові характеристики ванни. Проаналізовано методи керування продувки конвертера одно- і двоконтурними фурмами. Наведено результати промислової перевірки запропонованих методів керування.

Керування режимом дуття конвертерної плавки

Досліджено параметри режиму дуття при продувці конвертерної плавки – інтенсивність подання кисню і відстань наконечника фурми до рівня ванни. Отримано залежність зміни відстані наконечника фурми до рівня спокійної ванни по ходу кампанії конвертора. Визначено параметри зворотного зв'язку при керуванні інтенсивністю подання кисню. Наведено результати впровадження виявлених залежностей в алгоритми контролю і керування конвертерним процесом.

Контроль температурного режиму конвертерної плавки

Проведено аналіз існуючих методів контролю температури ванни. Досліджено непрямі і прямі методи контролю температурного режиму під час продувки. Визначено зв’язок між вихідними параметрами конвертерної плавки і температурою ванни. Наведено результати впровадження виявлених залежностей в алгоритми контролю і керування конвертерним процесом

Динамічна модель контролю температурного режиму конвертерної ванни

Проведено аналіз існуючих методів контролю температури киснево-конвертерної ванни. Досліджено балансовий метод контролю температури, кінетику вигорання домішок заліза, засвоєння сипких матеріалів, нагрівання футерівки і її зв’язок із зміною температури ванни. Наведено результати моделювання температурного режиму конвертерної плавки.