Горобець О.Ю.

Горобець Оксана Юріївна, доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Поширення спінових хвиль через анізотропну межу поділу двох одновісних феромагнетиків у зовнішньому магнітному полі

У роботі розглядається відбиття об’ємних спінових хвиль на межі поділу двох одновісних феромагнітних середовищ, що падають під кутом до межі поділу, а також їх проходження з одного феромагнітного середовища в інше. При цьому на межі поділу двох середовищ враховується взаємодія, аналогічна взаємодії магнітних підґраток дворешіткового антиферомагнетика у зовнішньому постійному однорідному магнітному полі. Поставлена задача розв’язується у формалізмі спінової густини на основі рівнянь Ландау–Ліфшиця за відсутності дисипації в системі.

Розподіл вектора антиферомагнетизму для ізольованої антиточки та системи віддалених антиточок у антиферомагнетику

Теоретично досліджено розподіл вектора антиферомагнетизму в антиферомагнітній плівці з двопідґраткового одновісного або ізотропного антиферомагнетика, в якій задано систему кругових антиточок. Для такої системи записано рівняння Ландау–Ліфшиця та отримано його розв’язок.

Рух електроліту при травленні й осадженні металів у неоднорідному постійному магнітному полі

Розглянуто особливості руху електроліту в приповерхневому шарі в процесах травлення й осадження металів на феромагнітний електрод у формі кулі, намагнічений у зовнішньому однорідному магнітному полі помірної напруженості (∼ 1 кЕ). Вибір електрода у формі кулі дає можливість у такій модельній системі легко відокремити ефекти магнітного поля від ефектів іншої природи завдяки еквівалентності всіх точок його поверхні за відсутності намагнічування.

Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах

Виходячи з того, що генетична основа механізму біомінералізації біогенних магнітних наночастинок є спільною для прокаріот й екаріот, у роботі перевірено гіпотезу про обов’язкову участь молекули феритину в процесі біомінералізації біогенних магнітних на ночастинок. Для цього методами порівняльної геноміки досліджено,чи всі магнітотаксисні бактерії мають у своєму геномі гени феритину. Проведено вирівнювання відомих трансльованих білків бактеріального феритину та феритинподібних білків з повними геномами МТБ, використовуючи програму blastn “BLAST on-line” за стандартних параметрів.

Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції

Метою роботи є аналіз схожості всіх білків магнітосомного острівця магнітотакисисних бактерій з геномами організмів трьох основних царств: бактерій, архей і еукаріот, для виявлення можливої загальної генетичної основи механізму біомінералізації внутріклітинних біогенних магнітних наночастинок (ВБМН).

Електрорушійна сила при травленні однорідно намагніченого сталевого циліндра в електроліті

Розраховано електрорушійну силу концентраційного фізичного кола при травленні в електроліті феромагнітного електрода у формі циліндра, що виникає внаслідок неоднорідного розподілу концентрації парамагнітних продуктів корозії по поверхні сталевого циліндра в неоднорідних магнітостатичних полях розсіювання. Такий вибір форми електрода пов’язаний із тим, що за відсутності намагнічування всі точки поверхні циліндра є еквівалентними і в такій модельній системі легко відокремити ефекти магнітного поля від ефектів іншої природи.

Гетерогенний стан електроліту при травленні сталевої кулі в магнітному полі

Експериментально досліджено процес формування квазірівноважного гетерогенного стану електроліту під впливом неоднорідних магнітних полів намагніченої сталевої кулі при її травленні в електроліті, який являє собою водний розчин сірчаної, соляної або азотної кислоти. Експериментально досліджено форму міжфазної межі в електроліті, що розділяє області (тобто фази) з різними магнітними сприйнятливостями парамагнітних продуктів корозії в неоднорідному магнітному полі намагніченої сталевої кулі. Експериментально виявлено характерні часи формування, існування та руйнування зазначеної міжфазної межі.

Генетична регуляція та фенотиповий прояв властивостей біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини

Методами біоінформатики досліджено схожість між білками магнітосомного острівця магнітотаксисних бактерій і білками людини для встановлення ступеня гомології та визначення функціонального класу білків. Проаналізовано найбільш значимі збіги між генами магнітосомного острівця бактерій Magnetospirillum gryphiswaldense і генами людини. Важливіі вирівнювання знайдено в основному серед білків першого функціонального класу, без яких не можливий процес біомінералізації магнетиту в МТБ, а саме MamВ, MamЕ, MamА, MamN, MamО, MamМ.

Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharamyces cerevisiae

Розроблено та виконано порівняльну характеристику чотирьох методів оцінювання розмірів кластерів магнітних частинок. Для аналізу адекватності роботи цих методів як модельний об’єкт використовувався магнітокерований біосорбент на основі клітин S. cerevisiae. Отримано оціночні дані щодо глибини проникнення кластерів магнітних наночастинок в біомембрану та характерних розмірів кластерів і розкиду за розмірами магнітних наночастинок.

Вплив магнітостатичних полів феромагнітної підкладки на електроосадження нікелевих дендритів

Вивчено вплив магнітного стану феромагнітної підкладки на морфологію осаду нікелю, отриманого методом електролізу. На основі проведеного статистичного аналізу показано, що за відсутності зовнішнього магнітного поля при електроосадженні нікелю залишкова намагніченість підкладки-дроту істотно впливає на розмірні характеристики сформованих дендритних структур. Досліджені магнітні властивості підкладки-дроту були візуалізовані за допомогою порошкових фігур Біттера.