Кириллов С.О.

Кириллов Святослав Олександрович, доктор хімічних наук, заступник директора Міжвідомчого відділу електрохімічної енергетики НАН України, в.о. завідувача відділу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

Особливості сорбції фосфатів гідратованими оксидами елементів III й IV груп

Методами співосадження з водних розчинів синтезовано бінарні суміші, які містять гідратовані оксиди титану, алюмінію, лантану та церію з різним співвідношенням компонентів. Фізико-хімічні властивості були охарактеризовані із залученням рентгенівської дифрактометрії, скануючої електронної мікроскопії, ІЧ-спектроскопії, порометрії і потенціометричного титрування. Вивчено сорбційну активність бінарних сумішей відносно фосфат-йонів. Синтезовані суміші характеризуються мезопористою структурою з розміром пор 1–3,2 нм та питомою поверхнею 242–432 м2/г.

Сорбція фосфатів оксигідратами заліза (ІІІ) різної модифікації

Методами осадження синтезовано (аморфний оксигідроксид заліза), - (гетит) і - (лепідокрокіт). Фізико-хімічні параметри синтезованих сполук було охарактеризовано із залученням рентгенівських досліджень, порометрії, рН-потенціометрії. За допомогою рентгенограм встановлено, що - і - мають кристалічну структуру, тоді як аморфний. Вивчено сорбційну активність оксигідратів заліза різної модифікації відносно фосфат-йонів. Синтезовані оксигідрати заліза мають мезопористу структуру з переважними розмірами пор 2 нм для (аморфного) і - та 16 нм для - .

Новий аніонообмінний матеріал на основі силікагелю з нанесеним наношаром оксиду заліза

З використанням цитратної методики здійснено хімічне модифікування поверхні силікагелю оксидом заліза в масовій кількості 0,6 %.