Енергетика та нові енергогенеруючі технології

Вибір математичної моделі для встановлення “стандартів” енергоспоживання виробничих об’єктів на основі багатокритеріального підходу

Проаналізовано необхідність удосконалення підходів до контролю ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), що застосовуються на сьогодні в Україні і ґрунтуються на системі нормування питомих витрат палива та енергії. З цією метою показана можливість застосування систем оперативного управління ефективністю використання ПЕР, яка являє собою сукупність так званих систем контролю і планування енергоспоживання.

Обґрунтування вибору стабілітронів і режимів електроживлення еталонних установок високої напруги постійного струму

Розглянуто питання вибору стабілітронів для використання в еталонних установках високої напруги постійного струму, розрахунку пульсацій високої напруги за різних режимів роботи таких установок та визначення методів зменшення їх амплітуди. Проаналізовано питання забезпечення стабільного електроживлення еталонної установки залежно від вибору характеристик джерела змінної напруги та схеми перетворення цієї напруги. Виконано дослідження режимів живлення еталонної установки в діапазоні робочих напруг від 1 до 180 кВ.

Розрахунок теплофізичних характеристик випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згоряння

У дослідженні визначаються коефіцієнти динамічної та кінематичної в’язкості, теплопровідності випускного газу дизельного комбінованого двигуна внутрішнього згоряння (КДВЗ) при характерних для випускних систем станах. Методика реалізації дослідження ґрунтується на теоріях газових сумішей з використанням формул зведення Сутерленда, згоряння рідких вуглеводних палив з розрахунку стехіометричних співвідношень.

Розрахунок основних характеристик датчика вологості трансформаторного масла

У статті викладено методику розрахунку коефіцієнтів датчика, побудованого на основі чутливого елемента з елек¬троізоляційного паперу, та висвітлено особли-вості цього розрахунку. Чутливий елемент датчика належить до кон¬дуктометричного перетворювача типу “вологість–опір”. Датчик призначений для використання в сис-темах автоматизованого контролю зволоження трансформаторного масла в силових трансформаторах і реакторах.

Аналіз похибок вимірювачів несиметрії трифазної напруги

Стаття присвячена підвищенню точності вимірювання трифазних показників якості електроенергії в системах трифазного електропостачання. Виконано аналіз рівнянь перетворення трифазної напруги шестиполюсником з трьома вхідними і трьома вихідними затискачами. Показано, що можуть бути введені чотири комплексні коефіцієнти, які повністю характеризують цей шестиполюсник.

Оцінка можливості використання електроізоляційного паперу як чутливого елемента датчика вологості трансформаторного масла

Визначено можливості застосування електроізоляційного паперу як чутливого елемента датчика вологості, призначеного для контролю зволоження трансформаторного масла в силових трансформаторах. Запропоновано виконати чутливий елемент датчика вологості у вигляді циліндричної конденсаторної структури, в якій діелектриком є просочений у трансформаторному маслі електроізоляційний папір.

Багатофункціональний трансформаторно-ключовий перетворювач для комплексного підвищення якості електроенергії у трифазних системах зі змінним і нелінійним навантаженням

Проаналізовано конструктивні особливості та функціональні можлвості автоматичного фільтросиметруючого пристрою (АФСП), розробленого для забезпечення електромагнітної сумісності відповідальних споживачів електроенергії з мережею живлення, оптимізації режимів низьковольтних розподільчих мереж, зменшення втрат напруги і потужності, комплексного підвищення якості електроенергії.

Використання холоду із снігу, льоду та ґрунту для охолодження невеликих дата-центрів в умовах України

Розглянуто використання відновлюваних джерел холоду (сніг, лід, ґрунт) для охолодження серверних приміщень. Визначено необхідні об’єми снігу та льоду в розрахунку на середню потужність 10 кВт холоду протягом семи місяців на півдні і чотирьох місяців на півночі України. Об’єм снігового і льодового акумуляторів на сім місяців роботи з врахуванням ККД акумулювання становитиме близько 2000 і 1000 т відповідно. Акумулятори льоду та снігу потребують площі від 50 до 300 м2.

Методика настроювання Н∞-ПІД-регулятора для об’єктів із запізнюванням

Враховуючи широке поширення і використання ПІД-регулятора, а також наявність невизначеностей для теплових об’єктів, постало завдання отримати методику синтезу, за допомогою якої, крім безумовної стабілізації об’єкта із запізнюванням, можна буде отримати достатню робастність і гарантовано привести до забезпечення важливих для практики показників якості роботи замкненої системи в заданих межах невизначеності. Внаслідок використання критерію оптимальності як Н норми замкненої системи отримано настроювання ПІД-регулятора для об’єктів із запізнюванням.

Підвищення ефективності автоматичного частотного розвантаження енергосистеми

У статті розглядається система автоматичного частотного розвантаження (АЧР) електроенергетичної системи. Метою роботи є вдосконалення структури й алгоритмів роботи системи АЧР-1 за рахунок використання учасних технологій, а саме моніторингу перехідних режимів. Дослідження проводилися моделюванням роботи складної енергосистеми при виникненні різних аварійних ситуацій у програмному комплексі Power Factory. Завданнями були виявлення факту реакції кута напруги на появу аварійної ситуації, а також розроблення алгоритму фіксації аварійної ситуації за швидкістю зміни кута напруги.