Енергетика та нові енергогенеруючі технології

Течія та замерзання води на вертикальних поверхнях при зрошенні їх краплями від розпилення ударом

Вивчено гідродинамічні параметри при течії та змочуванні суцільних металевих вертикальних пластин і сіток з різних матеріалів в умовах ізотермічної течії води та при її замерзанні на згаданих поверхнях. Проведено експерименти з генерації водного льоду на вертикальних оцинкованих пластинах і сітках з металевих та полімерних матеріалів при густині зрошення меншій від відомої мінімальної густини зрошення при подачі води на сухі і мокрі вертикальні поверхні. Льодоутворення та охолодження води відбувалося при контакті води з морозним повітрям.

Термодинамічна ефективність теплонасосних схем кондиціонування повітря

Проаналізовано термодинамічну ефективність схем кондиціонування повітря на базі теплового насоса (ТН). Розглянуто найпростіші схеми кондиціонування повітря на базі ТН. Аналітично отримано залежності для розрахунку цих схем. Наведено графічні залежності основних параметрів, що характеризують ефективність роботи схем, від температури навколишнього повітря. Проведено аналіз ефективності схем кондиціонування повітря на базі ТН.

Оптимальні характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання

Досліджено характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання. Отримано оптимальне співвідношення між характеристиками ґрунтового теплообмінника (довжина труби одного контуру, діаметр труби, швидкість руху соляного розчину в контурі для теплонасосних систем) при заданих умовах його застосування (інтенсивність відбору теплоти від ґрунту, теплофізичні характеристики теплоносія, температурні умови роботи теплонасосної системи).

Аналіз впливу допусків і посадок при виготовленні ТВЗА ВВЕР-1000 на характеристики активної зони в стаціонарних і перехідних режимах роботи реакторної установк

Розглянуто підхід обґрунтованого збільшення або зменшення розмножувальних і/або поглинальних властивостей палива і стрижнів СУЗ із врахуванням допусків і посадок на виготовлення ТВЗ. При виконанні робіт з аналізу аварій на енергоблоках АЕС використовується підхід, який ґрунтується на формуванні консервативних початкових і граничних умов. Як консервативні початкові умови вибираються граничні значення (відхилення) параметрів стану систем і обладнання реакторної установки, які визначені проектом або експлуатаційними умовами.

Синтез рідин з великим значенням температурного коефіцієнта поверхневого натягу — перспективний шлях енерго- та матеріалозбереження

Коротко розглянуто сутність нового науково-технологічного напряму “термомолекулярна енергетика”, де як нове робоче тіло використовуються гетерогенні ліофобні системи (ГЛС) “капілярно-пориста матриця + рідина”, які мають величезну вільну поверхневу енергією і за допомогою яких можна ефективно накопичувати, розсіювати і перетворювати енергію в термомеханічних системах. Показано важливу роль величини температурної похідної поверхневого натягу рідини dσ/dT при виборі функціонального призначення ГЛС для створюваної енерготехніки.

Дослідження конвективного тепломасопереносу в турбулентних течіях за наявності горіння

Із використанням сучасних числових методів проведено комплексне теоретичне дослідження конвективного тепло масопереносу в трьохвимірних течіях високотемпературних реагуючих середовищ в областях реальної геометрії. Досліджено процеси тепломасопереносу під час горіння пилевугільного палива на прикладі камери згоряння БКЗ-75 Шахтинської ТЕЦ із застосуванням технології 3D-моделювання на основі розв’язання диференціальних рівнянь турбулентної реагуючої течії.

Коефіцієнти орієнтації сонячних колекторів відносно південного напрямку залежно від їх кутів нахилу й азимуту для умов України

На основі статистичних даних щодо клімату України з вітчизняних і зарубіжних джерел знайдено коефіцієнти орієнтації сонячних колекторів відносно південного напрямку. Їх використано в запропонованій у статті залежності, яка враховує потік сонячної радіації при ясному небі, хмарність, виражену через енергетичні коефіцієнти та коефіцієнт корисної дії плоских сонячних колекторів або пасивних систем сонячного опалення.

Порівняльний аналіз варіантів схеми системи регулювання випрямленої напруги з вольтододатковими трансформаторами

Виконано порівняльний аналіз найбільш перспективних варіантів схеми системи регулювання вихідної напруги трифазних випрямлячів з вольтододатковими трансформаторами. Зіставлено енергетичні показники різних систем регулювання, досліджено вплив струмів і напруг нульової послідовності. Зроблено висновок про доцільність практичного застосування системи з вольтододатковим трансформатором, вторинні обмотки якого ввімкнені в лінійні проводи з’єднаної трикутником первинної обмотки основного трансформатора.

Особливості процесів тепломасообміну рекуператора “повітря—повітря” з паропроникною стінкою в опалювальний період

Проведено математичне моделювання процесів тепло- та масообміну перехресноплинного рекуперативного мембранного теплообмінника систем вентиляції з урахуванням режимів конденсації та заморожування в опалювальний період. Результати моделювання подані у вигляді розподілу по поверхні локальних коефіцієнтів тепло- і масопередачі та температур теплоносіїв. Наведено залежності критичних умов заморожування теплообмінника та поправки до температурного коефіцієнта ефективності як функції відносної вологості повітря в приміщенні та температури зовнішнього.

Порівняльний аналіз підготовки малогрупових констант з розподілом температури теплоносія по радіусу касети та з використанням її осередненого значення

Вивчено вплив врахування розподілу температури теплоносія по радіусу ТВЗ на величини макроскопічних перерізів взаємодії за допомогою програмних продуктів SolidWorks та WIMSD-5B. Макроскопічні перерізи взаємодії визначалися залежно від композиції палива, його вигоряння, положення органів регулювання, густини та температури теплоносія, температури палива та концентрації рідкого поглинача. Методика підготовки даних полягала в осередненні вказаних параметрів палива і теплоносія по перерізу ТВЗ.