Енергетика та нові енергогенеруючі технології

Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту

Досліджено оптимальну роботу теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту. Виявлено, що при використанні теплоти ґрунту в теплонасосній системі опалення є оптимальний ступінь охолодження соляного розчину у випарнику теплового насоса, якому відповідають мінімальні сумарні затрати електроенергії на теплонасосну систему опалення в цілому.

Термодинамічна ефективність теплонасосних систем повітряного опалення

Розглянуто дві найпоширеніші системи опалення на основі повітряних теплових насосів: схему повітряного опалення з вентиляцією і так звану спліт-систему. Проаналізовано особливості цих систем опалення, їх термодинамічну ефективність за різних умов експлуатації. Наведено результати аналізу роботи теплонасосних систем повітряного опалення, отримано значення коефіцієнта використання енергії для таких систем, виконано їх порівняльний аналіз.

Дослідження причин електричного перекриття підтримуючих ізолюючих підвісок середньої фази повітряної лінії електропередачі

Розглянуто дві можливі причини перекриття ізолюючої підвіски середньої фази: недосконалість конструкції тарілчастого ізолятора та вплив конструкцій опор лінії електропередачі на напруженість поля в гірлянді ізоляторів. Виконано експериментальні та теоретичні дослідження електричного поля гірлянд тарілчастих ізоляторів повітряних ліній 330 кВ.

Підвищення ефективності ГПТУ “Водолій” охолодженням повітряного потоку в компресорі

Проаналізовано застосування контактного способу охолодження циклового повітря для газопаротурбінної установки “Водолій” (ГПТУ “Водолій”). Для розрахунку використано робочі параметри реальної ГПТУ “Водолій” потужністю 16 МВт. Показано можливість реалізації процесу охолодження циклового повітря газотурбінного двигуна за допомогою перегрітої води. Розроблено процес охолодження циклового повітря надлишковою насиченою водою в перехіднику між компресорами низького та високого тиску.

Використання льодяної стіни для опалення буферної зони будівлі теплотою кристалізації води та визначення часу її плавлення в період відлиг

Розглянуто використання льодяної огорожі (стіни) буферної зони будівлі з метою зменшення теплових втрат із житлової зони при кристалізації води, що тече плівкою по зрошуваній внутрішній чи зовнішній поверхні льоду. Така конструкція не вимагає періодичного видалення льоду. Розраховано температури й інші термічні характеристики в умовах без зрошення та з ним. Зі збільшенням термічного опору теплопередачі житлової зони ефективність використання теплоти кристалізації води для опалення буферної зони зростає.

Енергетична ефективність теплонасосної системи вентиляції з рекуператором теплоти і рециркуляцією відпрацьованого повітря

Наведено результати аналізу роботи теплонасосних систем вентиляції з використанням рекуператора теплоти і рециркуляції відпрацьованого повітря. Отримано значення коефіцієнта використання енергії для таких систем. Зроблено висновки щодо ефективності одночасного використання теплових насосів і рециркуляції відпрацьованого повітря в системах вентиляції.

Вплив відриву потоку на теплообмін та гідродинаміку плоскої робочої поверхні теплоенергетичного обладнання

Наведено результати експериментального дослідження теплообміну, тертя, швидкісних і температурних характеристик, а також структури турбулентності на плоскій поверхні в зоні релаксації за відривом при турбулентності зовнішньої течії Tue ≈ 0,2 % в діапазоні швидкостей 5—10 м/с. Тип відриву (ламінарний, перехідний чи турбулентний) регулювався швидкістю, формою вхідної кромки поверхні та довжиною інтерцептора, встановленого в кінці робочої частини аеродинамічної труби.

Дослідження вигоряння сумішей антрациту і газового вугілля

Досліджено вплив газового вугілля на вигоряння його суміші з антрацитом у факелі. Досліди проводилися в Інституті вугільних енерготехнологій НАН України на установці ВГП-100В, що моделює процеси, які відбуваються в зоні запалювання запальниковим пристроєм та в нижній радіаційній частині топки. Спалювались суміші з додаванням 10, 20 і 30 % газового вугілля до антрациту від сумарної маси, а також окремі види вугілля. Доведено можливість покращення вигоряння вуглецю суміші. Експерименти підтверджують існування синергічного ефекту в процесах горіння сумішей вугілля різного ступеня метаморфізму.

Особливості системи регулювання напруги з вольтододатковим трансформатором, комутованим вентилями

Розглянуто режими роботи вольтододаткового трансформатора, комутованого вентилями та призначеного для плавного швидкодіючого регулювання змінної напруги трифазних споживачів. Показано, що в разі неузгодженості подачі керуючих імпульсів, які визначають моменти спрацьовування вентилів, можлива поява недопустимих значень напруг чи струмів на елементах регулятора.

Дослідження температурного поля в дисперсних багатофазних системах

Досліджено температурне поле при проведенні процесу грануляції в апараті з псевдозрідженим шаром. Встановлено основні закономірності його зміни. Запропоновано нову методику вимірювання і обробки отриманих даних.