Енергетика та нові енергогенеруючі технології

Швидкості в примежовому шарі над пластиною з напівциліндричним заглибленням

В аеродинамічній трубі відкритого типу проведено термоанемометричні вимірювання поля швидкості над пластиною з локальним заглибленням. Дослідження виконано для ламінарного та турбулентного режимів обтікання в діапазоні чисел Рейнольдса за довжиною пластини (від її початку до місцезнаходження заглиблення) 4•104 –7•105. Наведено профілі осередненої поздовжньої швидкості уздовж пластини та над заглибленням.

Моделювання гідродинаміки і теплообміну в початковій ділянці круглої труби при відривній течії

Проведено дослідження області відривної течії в початковій ділянці круглої прямої труби, що має гостру вхідну кромку з кутом 90°, за допомогою числового моделювання. Розроблено CFD-модель, що дає можливість проводити розрахунки теплогідродинамічних параметрів потоку при відривній течії в діапазоні чисел Рейнольдса від 28×103 до 110×103. Верифікація використаної числової моделі здійснювалась за даними експериментального вимірювання просторового поля статичних тисків і локального теплообміну в початковій ділянці круглої труби.

Використання методів попарного порівняння для визначення пріоритетності способів забезпечення статичної стійкості асинхронних двигунів в умовах багатокритеріального вибору

Проведено порівняльний аналіз методів Уея, Сааті, Коггера і Ю для визначення вагових коефіцієнтів важливості оптимізаційних критеріїв у задачі отримання оптимальної послідовності застосування основних способів підвищення статичної стійкості асинхронних двигунів. Порівняльним аналізом доведено, що оптимальним методом для розв’язання цієї задачі є метод парних порівнянь Сааті.

Моделювання гідродинаміки плівки в структурі сітки

Встановлено швидкість та товщину плівки як основні параметри, що визначають ефективність обмінних процесів.Для знаходження цих параметрів застосовано аналітичну модель обтікання нескінченного циліндра перпендикулярним потоком нев’язкої рідини. Модель доповнена залежностями для розрахунку локальних товщин плівки рідини.Встановлено, що на поверхні сітки з плівкою виникають хвилі, що спричиняє зростання швидкості потоку та зменшення товщини плівки.

Вплив якості електроенергії та технічного стану асинхронних двигунів на їх статичну стійкість

Досліджено статичну стійкість асинхронних двигунів при зниженій якості напруги живлення та незадовільному технічному стані двигуна. Для оцінки статичної стійкості асинхронного двигуна було використано критерій стійкості асинхронного двигуна dP/ds. Отримані результати показали, що несиметрія напруги негативно впливає на статичну стійкість асинхронного навантаження шляхом зниження складової прямої послідовності напруги і є найбільш небезпечною, коли асинхронний двигун працює в режимі, близькому до границі порушення стійкості

Аналіз самозапуску асинхронного двигуна при несиметрії напруги в енергосистемі

Розроблено математичну модель і алгоритм визначення умов самозапуску при несиметрії напруги в енергосистемі. Виконано дослідно-промислові розрахунки самозапуску двигуна, складено програму в середовищі MatLab для розрахунку самозапуску асинхронного двигуна.

Характеристики вимірювача напруженості електричного поля

Одержано математичні вирази усереднених значень напруженості електричного поля залежно від просторової орієнтації датчика приладу — металевої сфери для вимірювання напруженості електричного поля. Розраховано складові похибки приладу, зумовлені розмірами його антен.

Дослідження термомеханічних навантажень в обертовій печі з вихровим теплообмінником

Розроблено математичну модель та алгоритм для визначення напружено-деформованого стану обертової печі з врахуванням масових сил і термосилових навантажень. Досліджено умови роботи вихрового теплообмінника в печі розміром 4×60 м, визначено напруження та виконано аналіз результатів розрахунку по елементах конструкції теплообмінника та печі

Спрощена механічна модель ланцюга елементів сипучого матеріалу

Розглянуто спрощену модель окремої ділянки шару сипучого матеріалу, яка зображена у вигляді ланцюга пружних елементів двох типів (пружний елемент, прошарок). З’ясовано, що в ланцюгу з пружних елементів та прошарків інтенсивність зміни напруження стискання суттєво зменшується при певній кількості елементів, починаючи з якої можна нехтувати впливом на контактний опір напруження стискання

Оптимальна фільтрація даних на основі калманівського алгоритму для температурного контролю генератора енергоблока в умовах значних промислових завад

Розглядається використання калмановської фільтрації для обробки реальних даних, що були отримані системою температурного контролю генератора і містять у собі складну комбінацію різних завад. Показано, що фільтр Калмана забезпечує необхідну якість фільтрації і на відміну від традиційних та специфічних раніше використовуваних методів програмної фільтрації може видавати дані неперервно. Запропонований метод може використовуватись спеціалістами з автоматизації в галузі фільтрації складних комбінованих завад у теплоенергетиці.