Енергетика та нові енергогенеруючі технології

Теплове моделювання наносупутника, що розробляється в НТУУ “КПІ”

Наведено результати чисельного моделювання теплового режиму наносупутника, який розробляється в НТУУ “КПІ”, призначеного для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі дистанційного зондування Землі на навколоземній орбіті з орієнтацією на Сонце. Також проведено порівняння з результатами чисельного моделювання малого супутника FalconSat-2, розробленого в Академії військово-повітряних сил США.

Кількісна оцінка впливу збурюючих факторів на ефективність регулювання процесу спалювання палива

Розглянуто питання підвищення ефективності спалювання палива в енергетичних установках і впливу збурюючи факторів на процес керування співвідношенням паливо – повітря в процесі горіння. Зроблено кількісну оцінку впливу зміни складу природного газу та зміни температури повітря, що вдувається, на ефективність спалювання палива.

Моделювання теплових режимів мікросупутника

Наведено результати експериментального і чисельного моделювання теплового режиму мікросупутника. Подано опис моделюючої експериментальної установки ТВК-2,5, створеної в НТУУ “КПІ”, та методику розрахунку температурного поля мікросупутника. Наведено зіставлення експериментальних та теоретично-розрахункових результатів досліджень.

Визначення локальної по довжині тепловіддачі при конденсації пари R407C в горизонтальній трубі

Розглянуто вплив масовіддачі на локальну тепловіддачу по довжині гладкої горизонтальної труби при конденсації в ній суміші R407C. З певними припущеннями проведено розрахунок масовіддачі компонента R134А при конденсації пари R407С. Зниження інтенсивності тепловіддачі при конденсації хладону R407C на початковій ділянці порівняно з аналогічними умовами для R22 пояснюється наявністю дифузійного пограничного шару біля поверхні плівки конденсату. Наведено методику розрахунку коефіцієнта тепловіддачі при конденсації R407C.

Енергетична ефективність комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення і вентиляції

Розглянуто принципову схему комбінованої теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення – “тепла підлога” та вентиляція приміщення. Наведено результати аналізу енергетичної ефективності такої системи без врахування та із врахуванням витрат енергії на транспортування повітря через випарник теплового насоса.

Нечітке моделювання технічного стану високовольтних вимикачів енергосистем

Для комплексної оцінки технічного стану, визначення ймовірності відмови високовольтних вимикачів різних типів розроблено математичну модель, що ґрунтується на використанні теорії нечітких множин. З використанням реальних вибірок параметрів технічного стану високовольтних повітряних вимикачів проведено параметричну ідентифікацію нечіткої моделі. Доведено адекватність запропонованих нечітких моделей оцінки технічного стану вимикачів і доцільність їх використання у відповідних експертних системах оцінки ризику зниження надійності електропостачання споживачів.

Використання технології OPC в автоматизації енергоблоків теплових електростанцій

Розглядались питання застосування технології OPC для підвищення ефективності функціонування інтегрованих АСК енергоблоків теплових електростанцій. Проведено аналіз енергоблока як технологічного об’єкта керування та запропоновано концепцію створення єдиної інформаційної системи енергоблока як частини енергосистеми. Запропоновано також структуру типового OPC-сервера, який може бути використаний у рамках описаної концепції.

Структура потоку і теплообмін у каналах тепловідводів при розрізанні ребер і їх поворотах

Наведено результати експериментального дослідження структури потоку (розподілів осереднених у часі швидкостей і їх пульсацій) і теплообміну в міжреберних напіввідкритих каналах при оптимальній глибині розрізки (hp/h  0,6) і повороті розрізних частин ребер на кут   10–30. Обґрунтовано пряму кореляцію інтенсифікації теплообміну і зростання сумарної збуреності потоку.

Дослідження структури потоку в міжреберних каналах поверхонь з пластинчаcто-розрізним оребренням методами числового моделювання

Наведено результати числових розрахунків структури потоку в напіввідкритих каналах, утворених розрізними ребрами. Числові дані з достатньою достовірністю підтверджуються експериментально. Показано, що розрізка ребра приводить до виникнення аеродинамічних ефектів різноманітної природи, що сприяють інтенсифікації теплообміну.