Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Застосування шаблону проектування Composite та технології LINQ до задачі префіксного кодування тексту за допомогою алгоритму Хаффмана

Розроблено метод реалізації об’єктно-орієнтованої архітектури у формі діаграми класів, що відповідає впровадженню шаблона проектування Composite згідно з потребами гнучкої реалізації дерева Хаффмана, а також метод динамічної ітеративної побудови дерева Хаффмана за допомогою динамічної колекції від інтерфейсу вузла мовою Visual C# і метод створення початкової множини листкових вузлів за допомогою технології LINQ.

Застосування дискретних структур і числових послідов-ностей до блочних кодів

У роботі досягнуто мету стиснення інформації за допомогою композиції універсальних кодів, де застосовується рекурсивний алгоритм відновлення початкових даних. Це дає коефіцієнт стиску більший, ніж при символьному кодуванні. Запропонований метод таймерного кодування має обґрунтовані оцінки коефіцієнта стиснення, а його метою є кодування зі стисненням. Для цього в ньому створено цілком новий вид універсальних кодів, який використовує поліосновні системи числення.

Інформаційна технологія автоматизованої обробки даних у багатоканальних системах ультразвукового вимірювання

Стаття присвячена актуальному питанню застосування інформаційних технологій у системах ультразвукового вимірювання лінійних відстаней. Основна увага приділена підвищенню точності та розширенню діапазону вимірювань. Для розв’язання поставленої задачі пропонується застосування багатоканальної ультразвукової системи вимірювання, яка складається із сукупності датчиків з різними характеристиками вимірювань.

Підвищення адекватності нечітких моделей за рахунок використання нечітких множин типу 2

Розглянуто інформаційний підхід до нечіткого моделювання. Розроблено формальний підхід, який дає можливість аналізувати нечіткі системи стосовно здатності якісно описувати невизначеності вхідної інформації за допомогою інтервальних функцій належності та вводити інформаційний критерій якості функціонування нечітких моделей з використанням інтервальних функцій належності і підвищувати адекватність подання предметної області розробленою нечіткою моделлю.

Оцінювання узагальнених лінійних моделей за байєсівським підходом в актуарному моделюванні

Досліджено застосування байєсівського підходу до оцінювання параметрів математичних моделей та методу аналізу статистичних даних у страхуванні на основі узагальнених лінійних моделей, які являють собою розширення лінійної регресії на випадки, коли розподіл випадкових величин може відрізнятись від нормального. Це дає можливість докладніше описати структуру та зміст досліджуваної моделі. Процедура оцінювання параметрів моделі виконується із використанням класичного методу та байєсівського підходу.

Вдосконалення методу ітеративної класифікації з включення відхилених заявок у кредитному скорингу

Вдосконалено метод ітеративної класифікації з включення відхилених заявок у кредитному скорингу. Методика реалізації полягає у використанні частково класифікованих даних та узагальненні логістичної регресії. На першому етапі запропоновано метод перерахунку ваг значення змінної та значення інформації, використовуючи відхилені заявки на отримання кредиту. Продемонстровано процес включення відхилених заявок в аналіз прогностичної сили характеристик, забезпечуючи альтернативний і покращений процес дискретизації неперервних змінних.

Удосконалення продуктивності двошарового персептрона у класифікації 26-ти спотворених поворотами монохромних 60  80-зображень через навчання на повернутих зображеннях з піксельними спотвореннями

Випробовується двошаровий персептрон у класифікації об’єктів, спотворених поворотами, на прийнятному відсотковому рівні помилок класифікації. Моделлю об’єкта виступає літера англійського алфавіту, що являє собою монохромне зображення формату 60  80. Навчання двошарового персептрона ні на зображеннях з піксельними спотвореннями, ні на зображеннях, спотворених поворотами, не робить його здатним класифікувати на задовільному рівні.

Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень

Мета роботи полягає у дослідженні існуючих підходів до перестрахування, спрямованому на моделювання розподілу і мінімізацію ризику страхового портфеля, а також формування стратегії його оптимального перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень (СППР). Запропоновано метод знаходження оптимальної стратегії перестрахування. Для цього вибрано статистичні моделі, що відповідають структурі, розміру та кількості збитків страхового портфеля, а також побудовано імітаційну модель сукупного страхового збитку.

Оптимізаційні моделі й алгоритми для мережевих задач розподілу ресурсів

Запропоновано ефективні алгоритми нелінійного програмування для задач розрахунку мереж, а також побудовано нові мережеві моделі для визначення оптимальних пото¬- ків і розподілу ресурсів. Розглянуто задачі з нелінійними цільовими функціями загального вигляду та мережевою структурою обмежень, що дало змогу охопити єдиним підходом достатньо широкий спектр мереж. Для розрахунків застосовано модифікації добре відомих методів нелінійного програмування.

Прогнозування актуарних процесів за допомогою узагальнених лінійних моделей

Досліджено метод аналізу статистичних даних у страхуванні на основі узагальнених лінійних моделей, які являють собою розширення лінійної регресії на випадки, коли розподіл випадкових величин може відрізнятись від нормального. Тобто для цієї задачі модель може бути лінійною або нелінійною (типу логіт, пробіт). Для оцінювання параметрів запропонованих моделей застосовують узагальнений метод найменших квадратів (УМНК) або метод Монте-Карло. Основною перевагою УМНК є зведення до ітераційного алгоритму оптимізаційного типу, який забезпечує обчислення оцінок максимальної правдоподібності.