Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Метод швидкого таймерного кодування

Розроблено статистично-орієнтований метод стиснення даних, що використовує спеціальну вагову функцію, із застосуванням нетрадиційного таймерного кодування зі стисненням, яке має на порядок меншу функцію складності. Зроблено необхідні складнісні оцінки. Запропоновано метод множинної системи міток для стиску даних і метод сумісного розархівування набору текстів з однієї галузі знань, який також застосовує множинну систему міток для набору текстів, які об’єднуються в суцільний архів. Доведено, що спільне розархівування є ефективнішим за кількістю операцій і, як наслідок, за часом.

Метод оцінювания повторно використовуваних компонентів програмного забезпечення

Пропонується метод оцінювання компонентів програмного забезпечення — кандидатів у повторно використовувані компоненти, який дає можливість автоматизувати отримання значень їх властивостей, суттєвих з точки зору повторного використання, на основі прямо вимірюваних метрик. Для реалізації методу пропонується створення дворівневих моделей “властивість—метрики”, які б дали можливість обчислювати значення властивостей на основі значень прямо вимірюваних метрик.

Оптимізація цифрових систем керування із ПІ-Д- та І-ПД-регуляторами

Розглядається алгоритм оптимізації цифрової системи керування із ПІ-Д- та І-ПД-регуляторами за інтегральними показниками якості. При розробленні алгоритму використано числові методи, методи оптимізації динамічних систем і теорії цифрового керування.

Iнтервальна нечітка кластеризація на основі альтернативних критеріїв якості

Досліджується ряд критеріїв якості кластерного аналізу (критерій Квона, Хіе-Бені, індекс розбиття) в їх зв’язку з рівнем нечіткості. Виявлено характер зміни досліджуваних критеріїв залежно від зміни рівня нечіткості. Пропонується метод інтервальної нечіткої кластеризації типу 2 з використанням комбінації трьох критеріїв якості. Cтупені належності об’єктів до кластерів подано у вигляді інтервалів, що дає можливість зберегти повноту інформації про множину їх можливих значень, а також зменшити вплив кожного окремого критерію на невизначеності, що відображаються в результаті.

Метод покоординатного спуску з евристикою середньозваженого напрямку

Запропоновано евристику для методу покоординатного спуску, що істотно покращує збіжність методу на “поганих” для нього функціях. Описано теоретичне обґрунтування ефективності евристики. Запропоновано ефективну реалізацію методу покоординатного спуску з евристикою середньозваженого напрямку на мові програмування C++. На прикладі відомих тестових функцій експериментально отримано оцінки якості роботи досліджуваного методу порівняно з градієнтними методами та методом Розенброка. Показано сильні і слабкі сторони запропонованого методу.

Моделювання теплового поля стрижня на основі алгебричних властивостей диференціальних спектрів

Подано приклад моделювання теплового поля стрижня діаметром d із застосуванням методу на основі алгебричних властивостей диференціальних спектрів, що дало змогу знизити величину похибки моделювання та підвищити ефективність символьних математичних описів фізичних полів. Для цього виконано побудову прямого і зворотного диференціальних спектрів фізичного поля стрижня.

Числове дослідження стохастичних методів безперервної глобальної оптимізації

Глобальна оптимізація як спосіб розв’язання складних задач все частіше використовується у фізиці, техніці, біології, економіці та інших галузях людської діяльності. За допомогою розробленої комп’ютерної програми здійснено перевірку дієздатності та ефективності сучасних методів глобальної оптимізації, таких як метод проб з покращенням, метод імітаційного відпалу, генетичний алгоритм, модифікований метод диференційної еволюції та метод електромагнетизму.

Наближений регулятор для еволюційного включення субдиференціального типу

Розглянуто задачу оптимальної стабілізації для еволюційного включення субдиференціального типу з неліпшицевою багатозначною функцією взаємодії ε ⋅F (y) , де ε > 0 — малий параметр. За умови, що при ε = 0 задача допускає оптимальний регулятор u [y] , доведено, що формула u [y] забезпечує наближену стабілізацію вихідної задачі при малих ε > 0 . Отримані результати дають можливість розширити арсенал методів розв’язання нескінченновимірних еволюційних задач із розривними і багатозначними коефіцієнтами та, на основі системного підходу, вивчати питання прогнозування й керованості складних об’єктів.

Оцінювання сценаріїв розвитку агропромислового сектору АР Крим з застосуванням методології передбачення

Досліджено та формалізовано процеси стратегічного планування. Визначено алгоритм побудови й оцінювання сценаріїв розвитку об’єкта дослідження та його сутностей. Запропоновано методологію розв’язання задачі вибору політик акторів для досягнення бажаного майбутнього стану системи із врахуванням факторів доходів, витрат, можливостей та ризиків. Вона базується на методі аналізу ієрархій та використовує ітераційний процес послідовного застосування прямого і зворотнього процесів цього методу.

Аналіз даних з використанням байєсівських моделей

Виконано огляд деяких байєсівських моделей аналізу даних, зокрема моделей з одним і кількома параметрами. Запропоновано методику побудови графічних імовірнісних моделей у формі байєсівських мереж на основі статистичних даних і експертних оцінок. Методика забезпечує побудову імовірнісних моделей високого ступеня адекватності для розв’язання задач класифікації та прогнозування. Запропоновано інтегровану динамічну мережеву модель, яка ґрунтується на об’єднанні імовірнісної мережі Байєса з регресійною моделлю і відрізняється від відомих можливістю оцінювання багатокрокових прогнозів.