Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості

Розглянуто алгоритм оптимізації цифрової системи керування за інтегральними показниками якості. Запропонований алгоритм дає можливість проводити параметричний синтез цифрового пропорційно-інтегрально-диференційного регулятора за інтегральними показниками якості. Чисельно досліджено взаємозв’язок інтегральних критеріїв якості з характером перехідних процесів у системі керування. Показано залежність якості перехідних процесів від каналу впливу. Розглянуто приклади реалізації запропонованого алгоритму при моделюванні перехідних процесів у системі керування.

Інформаційна система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів на основі структурно-параметричної адаптації моделей

Запропоновано концепції розв’язання задач адаптивного прогнозування на основі методології системного аналізу, що ґрунтується на комплексному використанні методів попередньої обробки даних, математичного і статистичного моделювання, прогнозування та оптимального оцінювання станів досліджуваних процесів. Циклічне адаптування структури і параметрів моделі на основі множини статистичних характеристик процесу забезпечує отримання високоякісних коротко- та середньострокових оцінок прогнозів за умови наявності інформативних даних.

Редукційне моделювання в середовищі інтеграції

Досліджено проблеми ефективного редукування параметричних логіко-математичних специфікацій класів задач в експлікативні моделі з оракулами. Стосовно основних класів таких специфікацій розроблено параметричні методи декомпозиції задач. Їх основу становлять поняття редукції та h-редукції.

Метод адаптивного прогнозування максимальних умовних дисперсій співвідношень вихідних координат процесу з різнотемповою дискретизацією

Введено поняття максимальної умовної вибіркової дисперсії нев’язки співвідношення. Розглянуто метод синтезу моделей GARCH з метою прогнозування цих дисперсій для багатовимірних гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малим періодом квантування, а вихідних координат – з великим. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано матрично-поліноміальними моделями з різнотемповою дискретизацією. Адаптивна настройка коефіцієнтів моделей GARCH здійснюється на основі рекурентного методу найменших квадратів. Наведено результати експериментальних досліджень.

Застосування workflow-систем для потреб сучасних науки та інженерії

Розглянуто актуальний напрям у програмному забезпеченні для наукових та інженерних обчислень – системи керування потоками робіт (workflow). Здійснено оцінку придатності workflow-систем для розв’язання задач сучасної науки та інженерії. Проведено порівняльний аналіз ряду реалізованих workflow-проектів: від середовищ аналізу даних до грід-порталів, оцінено їхні переваги та недоліки, досліджено альтернативні архітектурні вирішення.

Розробка інформаційної технології ідентифікації динамічного хаосу та псевдофазової реконструкції атракторів одновимірних реалізацій

Запропоновано інформаційну технологію виявлення хаотичної поведінки одновимірних реалізацій динамічних систем і скалярних часових рядів та псевдофазової реконструкції їх атракторів. Реалізована методологія базується на 14 різних сучасних методах. Для оптимізації обчислень запропоновано методику оцінки довжини розбиття фазових траєкторій, що призвело до модифікації методів, які використовують кореляційні інтеграли. Також запропоновано методику оцінки мінімальної відстані між двома точками на фазовій траєкторії атрактора.

Метод ущільнення алфавітно-цифрової інформації, поданої в графічнокодованому вигляді

Запропоновано метод ущільнення алфавітно-цифрової інформації, поданої в графічнокодованому вигляді, який ґрунтується на перетворенні алфавіту символів в алфавіт графічнокодових знаків графічного коду. Метод забезпечує ущільнення даних в середньому на 20 % для цифрових даних і на 12 % для текстових послідовностей, а також зберігання на обмеженій площі носія великих обсягів графічнокодованої інформації (понад тисячу алфавітно-цифрових символів).

Метод проектування системи захисту інформації з використанням детермінованої гри “захисник—зловмисник”

Розроблено підхід до вирішення проблеми створення системи захисту інформації з урахуванням обмеженості ресурсів. Поставлену задачу розв’язано з використанням теорії ігор, формальний апарат якої дає можливість врахувати конфліктність взаємовідносин зловмисника та захисника. Отримано оптимальний набір функціональних профілів захищеності, які забезпечать максимальний рівень захищеності при встановлених обмеженнях.

Генерування квазірегулярних квазірівномірних багатофакторних планів експериментів (алгоритм RASTA8)

З використанням рівномірно розподільних ЛПτ-послідовностей розроблено алгоритм RASTA8 для генерування квазірегулярних і квазірівномірних багатофакторних планів експериментів, що дає змогу отримати плани, які не наведені в каталогах, і використати їх у дослідженнях. Проведений моделюючий експеримент показав, що одержувані плани експериментів характеризуються статистичними критеріями, досить близькими до найкращих можливих значень критеріїв.

Байєсівський аналіз моделі стохастичної волатильності в середовищі OpenBUGS

Проілюстровано процес виконання байєсівського аналізу моделей стохастичної волатильності щоденних обмінних курсів валют (долар/гривня) за період з 24.10.2006 по 15.04.2011 з використанням пакета прикладних програм OpenBUGS. Встановлено, що отримані оцінки є цілком задовільними за точністю з прийнятними обчислювальними витратами та характеризуються збіжністю на заданому часовому інтервалі.