Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Модифікований метод формування структури мережі Байєса

Запропоновано модифіковану процедуру навчання мережі Байєса на основі статистичних даних. Отримані важливі рекурсивні формули, які дають можливість оптимізувати процес обчислень. Розроблений алгоритм евристичного пошуку структури дозволяє нівелювати залежність вершин від їх початкового впорядкування.

Модель клітинного автомата з антисипацією

Розглянуто механізм запровадження властивості антисипації в клітинно-автоматні моделі. Як підґрунтя для досліджень було вибрано загальновідому гру “Життя” Дж. Конвея. Навіть у межах цієї простої моделі введення антисипації призводить до істотних змін у поведінці системи, результатом яких є поява кількох співіснуючих розв'язків. Типи поведінки, притаманні класичній грі “Життя”, справедливі і для антисипаційної версії, хоч тут вони проявляються на рівні множин конфігурацій. Проведено чисельні експерименти із запропонованою моделлю, наведено типові результати.

Імперативний мандат як чинник керування

Розглянуто можливість математичної формалізації парламентського процесу конкуренції ідей в Україні як взаємодію процесів спілкування і регуляції. На основі математичної моделі показано нестійкість ситуації “коаліціяопозиція” та вимушену необхідність імперативного мандата як реакцію на “непримиренність” опозиції.

Генерація тестових завдань у системі дистанційного навчання на основі моделі формалізації дидактичного тексту

Розглянуто підхід до автоматизації побудови тестових завдань на основі формалізації навчального тексту за допомогою понятійно-тезисної моделі (ПТМ). Подано методи генерації тестових завдань на базі ПТМ, розглянуто структуру моделі, тесту, тестового завдання і його шаблону. Запропонований підхід порівнюється з іншими способами побудови тестових завдань.

Дослідження засобів і розробка компонентної моделі інформаційно-комунікаційної системи аналізу даних

Досліджено існуючі методи і засоби обробки і аналізу даних. Проведено формалізацію процесів обробки та аналізу даних. Розроблено компонентну модель інформаційно-комунікаційної системи обробки і аналізу даних на основі об'єктно-орієнтованого підходу.

Застосування вейвлет-перетворення для сегментації і видалення шуму з мовних сигналів

На основі елементів теорії вейвлет-перетворення подано автоматизований метод очищення мовного сигналу від деяких шумів, завад і артефактів, що виникають внаслідок використання АЦП. Запропоновано новий метод знаходження міжфонемних переходів у неперервному мовному сигналі, а також логарифмічний і ковзно-середній критерії,які допомагають приймати рішення про сегментацію мовного сигналу.

Оцінювання допустимих множин розв’язків комбінаторної транспортної задачі на перестановках, що розв’язується методом гілок і меж

Визначено оцінку для допустимої множини в методі гілок і меж при розв’язуванні транспортної задачі на перестановках. Доведено властивість цієї оцінки, яка дає можливість скоротити обсяг перебору в методі гілок і меж.

Методика побудови динамічних мереж Байєса

Запропоновано методику побудови динамічних мереж Байєса на основі статистичних даних, яка складається з побудови статичної структури мережі та побудови динамічної структури мережі, яка визначає зв’язки між двома сусідніми інтервалами часу. Отриману структуру використовують для формування висновку на кожному часовому інтервалі. Наведено приклад застосування методики до фактичних даних

Моделювання безпеки складних інформаційно-комунікаційних систем із використанням логіко-ймовірнісного методу

Запропоновано підхід до моделювання безпеки складних інформаційно-комунікаційних систем, що базується на використанні логіко-ймовірнісного методу та відрізняється покомпонентним розділенням загроз безпеки системи з подальшою інтеграцією їх у складі єдиного комплексного показника безпеки. Розроблений підхід було перевірено за допомогою обчислювального експерименту. Отримані результати підтвердили, що даний підхід дає можливість спростити процес формування моделі загроз, а також зменшити витрати на створення системи захисту інформації.

Аналіз гібридної системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта

У статті розглядається метод розрахунку перехідних процесів у гібридній системі керування за імпульсною характеристикою об’єкта. Метод дає можливість використовувати як динамічні властивості об’єкта керування його імпульсну характеристику. Запропонований підхід дає змогу вилучити етап апроксимації при розрахунках системи керування, що дозволяє зменшити похибку моделювання за рахунок суб’єктивного вибору структури апроксимуючої залежності. Метод може використовуватися спеціалістами з автоматизації для аналізу та настройки неперервних і цифрових систем керування.