Кулініч А.А.

Кулініч Андрій Альбертович, кандидат технічних наук, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Вплив температурно-часових параметрів відпалу на структуру і механічні властивості сплаву АМг6л з підвищеним вмістом кремнію

Встановлено вплив температурно-часових параметрів відпалу на структуру та механічні властивості сплаву АМг6л з домішками кремнію вмістом 1 %. Плавки проводили в лабораторній печі опору в графітошамотному тиглі. Використовували такі шихтові матеріали: алюміній марки А99, лігатури Al–Mg, Al–Zr, Al–Be, Al–Ti, Al–Si. Отримані стан¬дартні зразки діаметром 10 мм піддавали відпалу за різних температурно-часових параметрів і визначали механічні властивості (тимчасовий опір розриву, межу плинності, відносне видовження).

Вплив температурно-часових параметрів обробки розплаву та швидкості охолодження на структуру і механічні властивості сплавів АМг6л та АМг11

Встановлено вплив температурно-часових параметрів обробки в рідкому стані та швидкість охолодження при кристалізації на структуру та механічні властивості ливарних сплавів АМг6л і АМг11. Плавки проводили в лабораторній печі опору в графітошамотному тиглі. Використовували такі шихтові матеріали: алюміній марки А99, лігатури Al—Mg, Al—Zr, Al—Be, Al—Ti, Al—Si. Металеві розплави досліджуваних сплавів витримували при різних температурах і тривалості витримки та розливали в різного типу виливниці. Швидкість охолодження розплаву регулювали за допомогою підбору матеріалу та товщини стінок виливниці.

Структура і механічні властивості сплаву Al-6% Mg-2% Zn-0,5% Fe-0,5% Si, мікролегованого марганцем після різних режимів відпалу

Досліджено вплив марганцю з вмістом до 0,7 % і різних режимів відпалу на фазовий склад, структуру і рівень механічних властивостей сплаву Al-6% Mg-2% Zn-0,5% Fe-0,5% Si. При оптимальному співвідношенні Mn/Fe = (0,4—0,5) замість голчастої FeAl3 утворюється більш компактна фаза (Fe, Mn)Al6. При цьому пластичність сплаву збільшується на 40—50 % при незначному підвищенні міцності. Застосування двостадійного режиму відпалу, з оптимальними температурно-часовими параметрами, дає можливість підвищити пластичність досліджуваного сплаву, який додатково містить марганець у кількості 0,25 %, в 2,5 раза

Механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg після природного старіння

Досліджено вплив природного старіння на механічні властивості сплавів АМг5К, АМг6л і АМг10. Встановлено, що для сплавів АМг5К і АМг6л після природного старіння протягом трьох років рівень тимчасового опору розриву підвищується відповідно до 15 і 5 %, а відносне видовження сплавів зростає відповідно до 40 і 10 %. Після природного старіння протягом трьох років рівень тимчасового опору розриву сплаву АМг10 зростає до 3 %, а відносне видовження знижується до 70 %.

Фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг з домішками заліза та берилію

Досліджено вплив берилію на фазово-структурний склад і механічні властивості сплаву АЦ4Мг із вмістом заліза 0, 5 %. У цьому сплаві встановлено оптимальний вміст берилію, що забезпечує утворення більш компактної залізовмісної фази та підвищення рівня механічних властивостей.

Фазовий склад, структура і механічні властивості сплаву АМг6л з домішками заліза і берилію

Досліджено вплив домішок заліза і берилію на фазовий склад, структуру та механічні властивості сплаву АМг6л після лиття в кокіль. Встановлено оптимальний вміст заліза і берилію, який забезпечує максимальний рівень механічних властивостей досліджуваного сплаву, а також оптимальне співвідношення заліза і берилію у сплаві, що відповідає вимогам державного стандарту.

Особливості формування структури механічних властивостей сплаву АМг6л з підвищеним вмістом домішок кремнію після литва в кокіль та термічної обробки

Досліджено вплив домішок кремнію вмістом до 2 % на фазово-структурний склад сплаву АМг6л після литва в кокіль та термічної обробки. Встановлено, що для сплаву АМг6л,який використовується після литва в кокіль, можна підвищити вміст домішок кремнію з 0,2 до 0,5 % при збереженні високого рівня механічних властивостей, коли вміст магнію в сплаві знаходиться в межах 6—6,5 %. Для сплаву АМг6л, який використовується після термічної обробки,можна підвищити вміст домішок кремнію з 0,2 до 1 % при збереженні високого рівня механічних властивостей за умови вмісту магнію в сплаві в межах 6—6,5 %.

Особливості впливу заліза і кремнію на формування фазового складу і структури та механічні властивості ливарних сплавів системи Al–Mg–Zn

Встановлено вплив домішок заліза і кремнію, введених у розплав як окремо, так і спільно, на формування фазового складу, структури та механічні властивості ливарних сплавів системи Al–Mg–Zn з різним вмістом магнію і цинку. Встановлено, що кремній знижує механічні властивості сплаву при будь-якому вмісті магнію. Домішки заліза знижують характеристики як міцності, так і пластичності досліджуваних сплавів при підвищеному вмісті магнію, а при зниженому вмісті магнію добавки заліза до 0,5 % знижують тільки пластичність сплавів.

Механічні властивості сплаву ВАЛ11 при різних режимах температурно-часової обробки

Досліджено вплив температурно-часових параметрів обробки розплаву i швидкості охолодження при кристалізації на структуру та рівень механічних властивостей сплаву ВАЛ11. Встановленo оптимальні технологічні параметри обробки досліджуваного сплаву, які дозволяють підвищити рівень його характеристик міцності до 20%, а пластичність – у три рази.