Сушко І.О.

Візуалізація розподілу поверхневих провідностей методом зон провідності

Обґрунтовано використання методу модифікацій для розв’язання прямої задачі електроімпедансної томографії, що являє собою обчислення напруг по обводу контуру фантома при наданих у поточному наближенні розподілах поверхневих провідностей. Наведено класичний алгоритм розв’язання зворотної задачі електроімпедансної томогра-фії з використанням методу Ньютона–Рафсона, тобто уточнення поверхневих провідностей за результатами аналізу.

Особливості використання методу регуляризації при розв’язанні оберненої задачі імпедансної томографії методом зон провідності

Розглянуто особливості використання методу регуляризації погано обумовлених матриць похідних від передаточних опорів (вузлових напруг) по поверхневих провідностях при розв’язанні задачі реконструкції образу в імпедансній томографії. Використання запропонованого методу зон провідності дає можливість радикально (в сотні разів) зменшити порядки матриць похідних порівняно з класичною моделлю фантома за використання методу скінченних елементів, що значно спрощує процедуру реконструкції образів.